Government of Maharashtra

महा योजना

logo

श्री देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री

सामाजिक एकात्मका

 • आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन योजना
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन योजना
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार केंद्र
  योजनेचा उद्देश : अस्पृश्यता निवारण करण्याचा एक भाग म्हणून आंरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक योजना
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : महाराष्ट्रातील रहिवाशी असलेल्या अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्तजाती, भटक्या जमाती व विशेषमागास प्रवर्गासाठी
  योजनेच्या प्रमुख अटी:
  • लाभार्थी हा महाराष्ट्रातील रहिवाशी असावा
  • •लाभार्थी /विवाहीत जोडप्यापैकी एक जण हा अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्तजाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गापैकी असावा.( जातीचा दाखला देणे आवश्यक)
  • •लाभार्थी /विवाहीत जोडप्या विवाहनोंदणी /दाखला असावा.
  • •विवाहीत जोडप्याचे लग्नसमयी वय वराचे २१ वर्षे व वधूचे १८ वर्षे पूर्ण असावे.( वर/वधु यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले)
  • •दोन प्रतिष्ठित व्यक्तीचे शिफारस पत्रे
  • •वधु /वराचे एकत्रित फोटो.
  • • अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व्यक्तीपैकी एक व्यक्ती व दुसरी व्यक्ती सवंर्ण हिदु लिंगायत, जैन, शिख यांच्यातील असतील तर आतरंजातीय विवाह संबधोण्यात येतो व अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्तजाती, भटक्या जमातीया मधील आंतर प्रवर्गातील विवाहास आंतरजातीय विवाह संबोधण्यात येईल.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : आंतर जातीय विवाहास रु ५००००/- पतीपत्नी च्या सयुक्त नांवाने धनाकर्ष.
  अर्ज करण्याची पद्धत : विहीत नमुन्यातील अर्ज जिल्हासमाज कल्याण अधिकारी जिल्हापरिषद यांचे कडून घेऊन विवाहीत जोडप्याने अर्जात नमूद कागदपत्राच्या मुळ व प्रमाणित प्रतीसह अर्ज प्रत्यक्षात सादर करावा.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • १.संबधीत जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी जिल्हापरिषद/
  • २.मुंबई शहर व उपनगर साठी समाजकल्याण अधिकारी बृहमुंबई चेंबूर
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • नागरी हक्क अधिनियम अंमलबजावणी करीता यंत्रणा (राज्य) अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करणे
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : नागरी हक्क अधिनियम अंमलबजावणी करीता यंत्रणा (राज्य) अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करणे
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार केंद्र
  योजनेचा उद्देश : अस्पृश्यता निर्मुलन करणे व समाजाचे प्रबोधन करणे
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
  योजनेच्या प्रमुख अटी:
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • •विभागागीय कार्यशाळा /समतापरिषद:- प्रत्येक विभागामध्ये अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ काम करणारे कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांची कार्यशाळा घेणे यासाठी प्रत्येक विभागाला रु ५००००/-इतका खर्च
  • •तालुकास्तरावर शिबीर :- अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ प्रत्येक तालुक्यामध्ये ग्रामसेवक,तलाठी, पंचायत समिती सदस्य इ.साठी वर्षातून तीन शिबीरे आयोजित करण्यासाठी रु १२०००/- इतके अनुदान पंचायत समितीला देण्यात येते.
  • •खेडेगांवाना पारितोषिक :- प्रत्येक जिल्हयामध्ये अस्पृश्यता निर्मुलनार्थउत्कृष्ठ कार्यकरणा-या खेडेगांवाना परितोषिक देण्यात येते. प्रथम पारितोषिक रक्क्म रू ३०००/- व व्दितीय पारितोषिक रक्कम रु २०००/-
  • •निबंधस्पर्धा :- अस्पृश्यता निर्मुनार्थ प्रत्येक जिल्हयातील विदयालय व महाविदयालयामध्ये निबध स्पर्धा आयोजन करणे प्रथम परितोषिक रुक्कम रु १०००/-, व्दितीय रक्कम रु ७५०/- तृतीय रक्कम रु ५००/-
  • •वक्तृत्वस्पर्धा :- अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ प्रत्येक जिल्हयातील विदयालय व महाविदयालमध्ये वक्तृत्वस्पर्धा आयोजित करणे. प्रथम पारितोषिक रक्कम रु १०००/- व्दितीय क्रमांक रक्कम रु ७५०/- तृतीय रक्क्म रु ५००/-
  अर्ज करण्याची पद्धत :
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण अधिकारी
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • नागरी हक्क अधिनियम अंमलबजावणी करीता यंत्रणा अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करणे
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : नागरी हक्क अधिनियम अंमलबजावणी करीता यंत्रणा अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करणे
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार राज्ययोजना
  योजनेचा उद्देश : अस्पृश्यता निर्मुलन करणे व समाजाचे प्रबोधन करणे
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
  योजनेच्या प्रमुख अटी:
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • •विभागागीय कार्यशाळा /समतापरिषद:- प्रत्येक विभागामध्ये अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ काम करणारे कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांची कार्यशाळा घेणे यासाठी प्रत्येक विभागालारु ५००००/-इतका खर्च
  • •तालुका स्तरावर शिबीर :- अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ प्रत्येक तालुक्यामध्ये ग्रामसेवक,तलाठी, पंचायत समिती सदस्य इ.साठी वर्षातून तीन शिबीरे आयोजित करण्यासाठी रु १२०००/- इतके अनुदान पंचायत समितीला देण्यात येते.
  • •खेडेगांवाना पारितोषिक :- प्रत्येक जिल्हयामध्ये अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ उत्कृष्ठ कार्यकरणा-या खेडेगांवाना परितोषिक देण्यात येते. प्रथम पारितोषिक रक्क्म रू ३०००/- व व्दितीय पारितोषिक रक्कम रु २०००/-
  • •निबंधस्पर्धा :- अस्पृश्यता निर्मुनार्थ प्रत्येक जिल्हयातील विदयालय व महाविदयालयामध्ये निबध स्पर्धा आयोजन करणे प्रथम परितोषिक रुक्कमरु १०००/-, व्दितीय रक्कम रु ७५०/- तृतीय रक्कम रु ५००/-
  • •वक्तृत्वस्पर्धा :- अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ प्रत्येक जिल्हयातील विदयालय व महाविदयालमध्ये वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित करणे. प्रथम पारितोषिक रक्कम रु १०००/- व्दितीय क्रमांक रक्कम रु ७५०/- तृतीय रक्क्म रु ५००/-
  अर्ज करण्याची पद्धत :
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण अधिकारी
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • आंतर जातीय विवाहास प्रोत्साहन योजना
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : आंतर जातीय विवाहास प्रोत्साहन योजना
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्य
  योजनेचा उद्देश : अस्पृश्यता निवारण करण्याचा एक भाग म्हणून आंरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक योजना
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : महाराष्ट्रातील रहिवाशी असलेल्या अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्तजाती, भटक्याजमाती व विशेषमागास प्रवर्गासाठी
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • •लाभार्थी हा महाराष्ट्रातील रहिवाशी असावा
  • •लाभार्थी /विवाहीत जोडप्यापैकी एकजण हा अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्तजाती, भटक्याजमाती व विशेष मागासप्रवर्गापैकी असावा.( जातीचा दाखला देणे आवश्यक)
  • • लाभार्थी /विवाहीत जोडप्या विवाहनोंदणी /दाखला असावा.
  • •विवाहीत जोडप्याचे लग्नसमयी वय वराचे २१ वर्षे व वधूचे १८ वर्षे पूर्ण असावे.( वर/वधु यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले)
  • •दोन प्रतिष्ठित व्यक्तीचे शिफारस पत्रे
  • • वधु /वराचे एकत्रित फोटो.
  • • अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व्यक्तीपैकी एक व्यक्ती व दुसरी व्यक्ती सवंर्णहिदु लिंगायत, जैन, शिख यांच्यातील असतील तर आतरंजातीय विवाह संबधोण्यात येतो व अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्तजाती, भटक्या जमाती यामधील आंतर प्रवर्गातील विवाहास आंतरजातीय विवाहास संबोधण्यात येईल.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : आंतरजातीय विवाहास रु ५००००/- पती पत्नीच्या सयुक्त नांवाने धनाकर्ष.
  अर्ज करण्याची पद्धत : विहीत नमुन्यातील अर्ज जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद यांचेकडून घेऊन विवाहीत जोडप्याने अर्जात नमूद कागदपत्राच्या मुळ व प्रमाणित प्रतीसह अर्ज प्रत्यक्षात सादर करावा.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधीत जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी जिल्हापरिषद/ मुंबईशहर व उपनगरसाठी समाजकल्याण अधिकारी बृहमुंबई चेंबूर
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
एकूण संकेतस्थळाला भेटी
एकूण संकेतस्थळाला भेटी