Government of Maharashtra

महा योजना

logo

श्री देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री

सहकार विभाग

 • उभारणी खालील प्रतिदिन 1250 मे.टन गाळप क्षमतेच्या सहकारी साखर कारखान्यांना शासकीय भाग भांडवली अंशदान.
  योजनेचे नाव : उभारणी खालील प्रतिदिन 1250 मे.टन गाळप क्षमतेच्या सहकारी साखर कारखान्यांना शासकीय भाग भांडवली अंशदान.
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय : 1.शासन निर्णय क्रमांक ससाका-1010/02/रामं/प्रक्र.04/3-स, दिनांक 27/10/2010
  योजनेचा प्रकार : ऐच्छिक
  योजनेचा उद्देश :
 • केंद्र शासनाने ऑगस्ट, 98 मध्ये साखर धोरण शिथिल केल्यानंतर नवीन धोरणानुसार राज्यामध्ये नवीन सहकारी साखर कारखान्यांची नोंदणी करण्या संदर्भात एक समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीच्या शिफारशीनुसार प्रतिदिन 1250 मे.टन गाळप क्षमतेच्या कारखान्याची उभारणी करण्यात आली. नविन नोंदणी झालेल्या प्रतिदिन 1250 मे.टन गाळप क्षमतेच्या यंत्रसामुग्रीची किंमत दिनांक 4/8/2000 च्या शासन निर्णयानुसार रु.28 कोटी निश्चित करण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात सिमेंट, स्टील इत्यादी कच्च्या मालाच्या किंमतीत झालेली वाढ विचारात घेऊन दिनांक 27/10/2010 चे शासन निर्णयान्वये रु.28 कोटीवरुन सुधारीत प्रकल्प किंमत 45 कोटी कोटी एवढी निश्चित करण्यात आली.
 • सुधारीत प्रकल्प किंमत रु.45.00 कोटी विचारात घेऊव वाढीव शासकीय भाग भांडवल प्रकल्प उभारणी करणेसाठी मंजूर करुन वितरीत करण्यात येते.
 • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : उभारणी खालील प्रतिदिन 1250 मे.टन गाळप क्षमतेच्या सहकारी साखर कारखान्यांना शासकीय भाग भांडवली अंशदान.
  योजनेच्या प्रमुख अटी : अटी, शर्तीबाबत परिशिष्ट सोबत जोडले आहे. तसेच शासन निर्णयातही काही अटींचा अंतर्भाव आहे.
  आवश्यक कागदपत्रे : सहकारी साखर कारखान्यांनी परिपूर्ण भाग भांडवल मागणीचा प्रस्ताव आवश्यक त्या कागदपत्रांसह संबंधित प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांचे मार्फत व स्वंयस्प्ष्ट अभिप्रायासह सादर करणे आवश्यक.
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : उभारणी खालील प्रतिदिन 1250 मे.टन गाळप क्षमतेच्या सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांचे प्रकल्प किंमतीच्या पश्चिम महाराष्ट्रासाठी 1:3 व मराठवाडा विदर्भातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी 1:5 या प्रमाणात त्यांनी सभासद भाग भांडवल जमा केल्यानंतर देण्यात येते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : सहकारी साखर कारखान्यांनी परिपूर्ण भाग भांडवल मागणीचा प्रस्ताव आवश्यक त्या कागदपत्रांसह संबंधित प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांचे मार्फत व स्वंयस्प्ष्ट अभिप्रायासह या कार्यालयास सादर केल्यानंतर सदरचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनास सादर करण्यात येतो.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिल्यानंतर संबंधित कारखान्याला मंजूर रकमेचे वितरण करण्यात येते.
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
 • 1. प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) विभाग कोल्हापूर / पुणे / अहमदनगर / औरंगाबाद / नांदेड / अमरावती व नागपूर.
 • 2. साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे
 • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सध्यास्थितीत ऑनलाईन प्रक्रिया उपलब्ध नाही.
 • उभारणी खालील प्रतिदिन 1250 मे.टन गाळप क्षमतेच्या सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कडील उभारणी कर्ज राज्य शासना मार्फत वितरीत करणे.
  योजनेचे नाव : उभारणी खालील प्रतिदिन 1250 मे.टन गाळप क्षमतेच्या सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कडील उभारणी कर्ज राज्य शासना मार्फत वितरीत करणे.
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
 • 1.शासन निर्णय क्रमांक ससाका-1010/2908/प्रक्र.78/3-स, दिनांक 5 जुलै, 2008
 • 2. शासन निर्णय क्रमांक ससाका-1010/02/रामं/प्रक्र.04/3-स, दिनांक 27/10/2010
 • योजनेचा प्रकार : ऐच्छिक
  योजनेचा उद्देश :
 • केंद्र शासनाने ऑगस्ट, 98 मध्ये साखर धोरण शिथिल केल्यानंतर नवीन धोरणानुसार राज्यामध्ये नवीन सहकारी साखर कारखान्यांची नोंदणी करण्या संदर्भात एक समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीच्या शिफारशीनुसार प्रतिदिन 1250 मे.टन गाळप क्षमतेच्या कारखान्याची उभारणी करण्यात आली. नविन नोंदणी झालेल्या प्रतिदिन 1250 मे.टन गाळप क्षमतेच्या यंत्रसामुग्रीची किंमत दिनांक 4/8/2000 च्या शासन निर्णयानुसार रु.28 कोटी निश्चित करण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात सिमेंट, स्टील इत्यादी कच्च्या मालाच्या किंमतीत झालेली वाढ विचारात घेऊन दिनांक 27/10/2010 चे शासन निर्णयान्वये रु.28 कोटीवरुन सुधारीत प्रकल्प किंमत 45 कोटी कोटी एवढी निश्चित करण्यात आली.
 • सुधारीत प्रकल्प किंमत रु.45.00 कोटी विचारात घेऊव वाढीव उभारणी कर्ज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नवी दिल्ली यांचेकडून घेवून ते राज्य शासना मार्फत मंजूर करुन वितरीत करण्यात येते.
 • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : उभारणी खालील प्रतिदिन 1250 मे.टन गाळप क्षमतेच्या सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कडील उभारणी कर्ज राज्य शासना मार्फत वितरीत करणे.
  योजनेच्या प्रमुख अटी : अटी, शर्तीबाबत परिशिष्ट सोबत जोडले आहे. तसेच शासन निर्णयातही काही अटींचा अंतर्भाव आहे.
  आवश्यक कागदपत्रे : सहकारी साखर कारखान्यांनी परिपूर्ण रा.स.वि.नि. कर्ज मागणीचा प्रस्ताव आवश्यक त्या कागदपत्रांसह संबंधित प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांचे मार्फत व स्वंयस्प्ष्ट अभिप्रायासह सादर करणे आवश्यक.
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : उभारणी खालील प्रतिदिन 1250 मे.टन गाळप क्षमतेच्या सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांचे प्रकल्प किंमतीच्या पश्चिम महाराष्ट्रासाठी 1:3 व मराठवाडा विदर्भातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी 1:5 या प्रमाणात त्यांनी सभासद भाग भांडवल जमा केल्यानंतर रा.स.वि.नि. कर्ज देण्यात येते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : सहकारी साखर कारखान्यांनी परिपूर्ण रा.स.वि.नि. कर्ज मागणीचा प्रस्ताव आवश्यक त्या कागदपत्रांसह संबंधित प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांचे मार्फत व स्वंयस्प्ष्ट अभिप्रायासह या कार्यालयास सादर केल्यानंतर सदरचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनास सादर करण्यात येतो.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिल्यानंतर संबंधित कारखान्याला मंजूर रकमेचे वितरण करण्यात येते.
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
 • 1. प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) विभाग कोल्हापूर / पुणे / अहमदनगर / औरंगाबाद / नांदेड / अमरावती व नागपूर.
 • 2. साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे
 • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सध्यास्थितीत ऑनलाईन प्रक्रिया उपलब्ध नाही.
 • अनुसुचित जाती/नवबौध्द शेतक-यांना सहकारी साखर कारखान्यांचे भाग खरेदीसाठी अनुदान व बिनव्याजी कर्ज योजना
  योजनेचे नाव : अनुसुचित जाती/नवबौध्द शेतक-यांना सहकारी साखर कारखान्यांचे भाग खरेदीसाठी अनुदान व बिनव्याजी कर्ज योजना
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय कृषी व सहकार विभाग क्र.बीबीसी-1083/84/3-स, दिनांक 3 मे 1983, दि.19/9/1983, दि.8/7/1983 व दि.4/1/1984
  योजनेचा प्रकार : वार्षिक योजना
  योजनेचा उद्देश : अनुसुचित जाती/नवबौध्द शेतक-यांना सहकारी साखर कारखान्यांचे भाग खरेदीसाठी
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अल्पभुधारक अनुसुचित जाती/नवबौध्द ऊस उत्पादक शेतकरी
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
 • 1) ज्या शेतक-यांकडे 2.50 जमीन आहे व विहीरीने सिंचन होणारे 5 एकर जिरायती जमीन आहे असे अल्पभुधारक अनुसुचित जाती/नवबौध्द ऊस उत्पादक शेतकरी
 • 2) सहकारी साखर कारखान्यांचे भाग खरेदीसाठी कर्ज व अनुदान मर्यादा रु.5000 प्रति सभासद याचे प्रमाणे 50- 50% बिनव्याजी आर्थिक सहाय्य
 • आवश्यक कागदपत्रे : ऊस उत्पादक शेतक-याचा जातीचा दाखला, 7/12 उतारा
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : अनुसुचित जाती/नवबौध्द शेतक-यांना सहकारी साखर कारखान्यांचे भाग खरेदीसाठी कर्ज व अनुदान मर्यादा रु.5000 प्रति सभासद याचे प्रमाणे 50- 50% बिनव्याजी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : अर्जदाराची ऊसाची नोंद, जातीचा दाखला,अर्जदाराच्या नावे असणारा सात-बारा उतारा, हयात दोन मुले असल्याचा दाखला, सदरच्या कारखाना स्तरावर एकत्रिकरण करुन सविस्तर प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक कडे सादर करुन शिफरीशीसह प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांचे स्तरावर मान्यता घेण्यात येते.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : नियमानुसार.
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
 • 1- प्रादेशिक सहसंचालक साखर पुणे साखर संकुल शिवाजीनगर,पुणे 005फोन नं- 25538041 इमेल rjdsug.pune @gmail.com
 • 2- प्रादेशिक सहसंचालक साखर कोल्हापूर 1315, सी.वार्ड, सरोज अपार्टमेंट, लक्ष्मीपुरी, कोल्हापूर 416002 फोन नं.0231-2640400 इमेल rjdkop@gmail .com
 • 3- प्रादेशिक सहसंचालक साखर अहमदनगर त्रिलोक चेंबर्स, तिसरा मजला लाल टाकी रोड अहमदनगर फेान नं.0241-2431669,2327238 इमेल rjdahmedngar @rediffmail.com
 • 4- प्रादेशिक सहसंचालक साखर नागपूर नवीन प्रशासकीय इमारत क्र.2, विंग-ए, 6 वा मजला , जिल्हा परीषद समोर, सिव्हील लाईन्स ,नागपूर 44001 फोन नं 0712-2535281 इमेल-rjdsugar_nqgpur@rediffmaill.com
 • 5- प्रादेशिक सहसंचालक साखर अमरावती “सहकार संकुल कांतानगर,खामगाव अर्बन बॅकेच्या बाजूला, बायपास रोड, अमरावती-444602, फोन-0712-2535281 rjdamr@gmail .com
 • 6- प्रादेशिक सहसंचालक साखर औरंगाबाद भू-विकास इमारत, दुसरा मजला, का्रंती चौक, औरंगाबाद 431001 फोन नं.240-2331470 इमेल- aurnagabad@rediffmaill.com
 • 7- प्रादेशिक सहसंचालक साखर नांदेड दुसरा मजला, भू-विकास बॅक इमारत, शासकीय औद्योगिक (आयटीआय) समोर, नांदेड 431602 फोन नं.02462-254156 इमेल- rjdsnanded@rediffmaill.com
 • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सध्यास्थितीत ऑनलाईन प्रक्रिया उपलब्ध नाही.
एकूण संकेतस्थळाला भेटी
एकूण संकेतस्थळाला भेटी