Government of Maharashtra

महा योजना

logo

श्री देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री

शिक्षण आणि प्राशिषण

 • शैक्षणिक कर्ज योजना
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : शैक्षणिक कर्ज योजना
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : केंद्र शासनाच्या योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली यांच्या योजना
  योजनेचा उद्देश : अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाज.
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • •अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा.
  • •अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा.
  • •अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षांपर्यत असावे.
  • •अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा.
  • ( अ) अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी रु.९८०००/ व शहरी भागासाठी रु.१२००००/ पर्यंत असावे.
  • (ब) राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा रु.१०००००/ पर्यंत असावे.
  • •जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा.
  • •अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा. महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : एनएसएफडीसी नवी दिल्ली यांच्या कर्ज योजने अंतर्गत सन २००९ या वर्षापासून शैक्षणिक कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजने अंतर्गत शैक्षणिक कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजने अंतर्गत शैक्षणिक कर्ज मर्यादर देशात शिक्षणसाठी रु.१० लाख व परदेशासाठी रु.२० लाख इतकी आहे. या कर्जावर ४ टक्के व्याजदर आकारण्यात येतो.
  अर्ज करण्याची पद्धत :
  • • अर्जाचा नमुना महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात विनाशुल्क स्वरुपात उपलब्ध असेल.
  • अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयात अर्ज सादर करावयाचा आहे.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • प्रशिक्षण योजना
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : प्रशिक्षण योजना
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्य शासनाच्या योजना
  योजनेचा उद्देश : अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाज.
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • •अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा.
  • •अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा.
  • •अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षांपर्यत असावे.
  • •अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा.
  • (अ) अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी रु.९८०००/ व शहरी भागासाठी रु.१२००००/ पर्यंत असावे.
  • (ब) राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा रु.१०००००/ पर्यंत असावे.
  • •जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा.
  • •अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा. महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : प्रशिक्षणार्थी व्यक्तीस रु.३००/ ते ४००/ विद्यावेतन देण्यात येते. सदर योजनेच्या अंतर्गत शिवणकला, सौंदर्य शास्त्र, संगणक, प्रशिक्षण चर्मोद्योग ई. व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थेमार्फत दिले जाते.
  अर्ज करण्याची पद्धत :
  • अर्जाचा नमुना महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात विनाशुल्क स्वरुपात उपलब्ध असेल.
  • अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयात अर्ज सादर करावयाचा आहे.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • शैक्षणिक कर्ज योजना
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : शैक्षणिक कर्ज योजना
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळ, नवी दिल्ली या राष्ट्रीय महामंडळाची योजना.
  योजनेचा उद्देश : मान्यताप्राप्त संस्थेत तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विदयार्थ्यांना कर्ज उपलब्ध करुन देणे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : इतर मागास प्रवर्ग (ह्र.क्च.ष्ट.)
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • अर्जदार इतर मागासवर्गीय असावा.
  • • महाराष्ट्राचा सर्वसाधारण रहिवासी असावा.
  • • वय १८ ते ५० वर्ष असावे.
  • • संपूर्ण कुटूंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामिण भागासाठी रु.९८,०००/- व शहरी भागासाठी रु.१,२०,०००/- .
  योजनेचे स्वरुप
  • • आरोग्य विज्ञान, अभियांत्रिकी व संगणक या व्यावसायिक
  • अभ्यासक्रमांकरीता केंद्रीय परिषदांची मान्यता असलेल्या अभ्यासक्रमांना पात्र संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विदयार्थ्यांना कर्ज.
  • • प्रति वर्ष रु.१.२५ लक्ष पर्यंत ४ वर्षाकरीता रु.५.०० लक्ष.
  • • राष्ट्रीय महामंडळाचा सहभाग ९०त्न.
  • राज्य महामंडळाचा सहभाग ५त्न, लाभार्थीचा सहभाग ५त्न.
  • • व्याज दर ४त्न, विदयार्थ्यींनींना ३.५त्न.
  • • परतफेडीचा कालावधी शिक्षण पूर्ण झाल्यावर
  • • महिन्याच्या कालावधीनंतर ५ वर्ष.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : अल्प व्याज दराने विदयार्थ्यांना कर्ज पुरवठा.
  अर्ज करण्याची पद्धत : विहित नमुन्यातील कर्ज मागणी अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडून कर्ज प्रस्ताव महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात सादर करावे लागतात.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : महामंडळाचे संबंधीत जिल्हा कार्यालय.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क.
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क.
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्ययोजना
  योजनेचा उद्देश : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयिन/उच्च शिक्षण घेता यावे, विद्यार्थ्याचे गळतिचे प्रमाण कमी व्हावे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जाती
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • विद्यार्थी हा अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील असावा
  • • विद्यार्थ्याच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न २ लाखपेक्षा जास्त मात्र उच्च उत्पन्न मर्यादा नाही.
  • • विद्यार्थी शालांत परीक्षेत्तर व पुढील शिक्षण घेत असलेला असावा.
  • • विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : शालांत परीक्षोत्तर शिक्षण घेणा-या अनु. जातीच्या विद्यार्थाना त्यांचे उत्पन्न विचारात न घेता सर्व मॅट्रिकोत्तर शैक्षणिक अभ्यास क्रमासाठी शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व इतर विहीत केलेले शुल्क देण्यात येते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : या योजनेसाठी http://mahaeschool.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज भरणे आवश्यक
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण आणि महाविद्यालयाचे प्राचार्य
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • सैनिक शाळेतील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : सैनिक शाळेतील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्य
  योजनेचा उद्देश : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये प्रवेश मिळावा, सैन्यदलात भरती होण्याचे विद्यार्थी दशेतच त्यांच्यात निर्माण व्हावे, विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त, आत्मविश्वास, शौर्य, सांघिक वृत्ती, नेतृत्व, देशभक्ती इत्यादी गुणांची जोपासना होण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जाती
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • विद्यार्थी ५ वी ते १० वी पर्यंतच्या वर्गात शिकत असलेला असावा.
  • • विद्यार्थी अनुसूचित जाती व नवबौध्द या प्रवर्गातील असावा.
  • • पालकाचे वार्षिक उत्पन्न रु. २.०० लाख पेक्षा जास्त नसावे.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • • नाशिक, पुणे, सातारा येथील सैनिक शाळांमध्ये शिकणा-या अनु.जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्याची शिक्षण फी, परीक्षा फी, भोजन, निवास, कपडे, घोडेस्वारी इत्यादीवर होणा-या संपुर्ण खर्चाची प्रतीपुर्ती करण्यात येते.
  • • इतर मान्यताप्राप्त सैनिक शाळांना प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्षी १५०००/- शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
  अर्ज करण्याची पद्धत :
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : शैक्षणिक
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • • संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
  • • संबंधित सैनिक शाळेचे प्राचार्य
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: http://mahaeschool.maharashtra.gov.in
 • विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गासाठी वाहन चालक प्रशिक्षण योजना
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गासाठी वाहन चालक प्रशिक्षण योजना
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यस्तरीय योजना
  योजनेचा उद्देश :
  • मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण ही योजना शासन निर्णय क्र. इबीसी-१९७०/१२१३९७-जे, दि.७.९.१९७२ अन्वये विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गाच्या उमेदवारांना लागू करण्यात आली.
  • सदर योजनेत सुधारणा करुन शासन निर्णय क्र. संकीर्ण/१०९५/ प्र.क्र.५७/ मावक-२, दि.२६/७/१९९५ व दि.२३.७.२००९ आणि शासन शुध्दीपत्रक दि.३० जुलै, २००९ नुसार युवक व युवतींना वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण देण्याची येाजना मोटार ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेमार्फत राज्यातील सर्व जिल्हयात राबविण्यात येते. त्याकरिता प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेस शासन निर्णय दि.२७.२.२०१३ नुसार खालीलप्रमाणे रक्कम अदा केली जाते.
  • प्रशिक्षण प्रकार प्रशिक्षण दर रु. प्रशिक्षण कालावधी
   हलके वाहन ४२६४/- ४० दिवस
   अवजड वाहन ४९६०/- ४० दिवस
   वाहक १७२८/- ८ दिवस
  • तसेच शासन शुध्दीपत्रक दि.१५ मार्च, २०१२ नुसार लाभार्थ्यांना पोस्टाने चालक/ वाहक परवाना पाठविणेकरीता प्रतिलाभार्थी रु.१००/- एवढी रक्कम मंजुर करण्यात येते.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • उमेदवार विजाभज /इमाव व विमाप्र प्रवर्गाचा असावा.
  • • उमेदवार हा वाहन प्रशिक्षणासाठी मोटार परिवहन अधिनियमातील तरतुदीनुसार वयोमर्यादा, शैक्षणिक अर्हता शारीरिक पात्रता, इत्यादि बाबींची पूर्तता करणारा आसावा.
  • • प्रशिक्षण कालावधीमध्ये जिल्हा कार्यालय ते प्रशिक्षण केंद्रापर्यंत जाणे येण्याचे भाडे, आरोग्य तपासणी, छायाचित्र, चालकाचा कच्चा व पक्का परवाना, वाहक परवाना व बिल्ला, राहण्याची व जेवण्याची व्यवस्था इत्यादि संबंधित प्रशिक्षण संस्थेमार्फत केली जाते.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : प्रशिक्षण केंद्राच्या मुख्यालयी राहणारा स्थानिक प्रशिक्षणार्थी वसतिगृहात रहात नसल्यास मोटार वाहन चालक प्रशिक्षणार्थीस रु.३००/- व वाहक प्रशिक्षणार्थ्यास रु.१५०/- याप्रमाणे प्रशिक्षण काळात विद्यावेतन देणे प्रशिक्षण संस्थेवर बंधनकारक राहील.
  अर्ज करण्याची पद्धत : संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे अर्ज करावा.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • इयत्ता ५ वी ते ७ वी मध्ये शिकणा-या विजाभज / विमाप्र प्रवर्गाच्या विद्यार्थींनींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना.
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : इयत्ता ५ वी ते ७ वी मध्ये शिकणा-या विजाभज / विमाप्र प्रवर्गाच्या विद्यार्थींनींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना.
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यस्तरीय योजना
  योजनेचा उद्देश : शासन निर्णय दिनांक १२ जानेवारी, १९९६ अन्वये विजाभज विद्यार्थीनीं करिता व शासन निर्णय दिनांक २९ ऑक्टोबर, १९९६ पासून विमाप्र प्रवर्गाच्या विद्यार्थींनींना सुध्दा लागू करण्यांत आली आहे. सदरहू प्रवर्गाच्या विद्यार्थींनींचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्यांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून ही शिष्यवृत्ती दिली जाते.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : विमुक्त जाती व भटक्या जमाती/ विशेष मागास प्रवर्ग.
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • विद्यार्थीनी विजाभज / विमाप्र या प्रवर्गातील असावी.
  • • विद्यार्थीनी इ. ५ वी ते ७ वी मध्ये शिकणारी असावी.
  • • विद्यार्थीनी ही शासन मान्य शाळेत नियमित शिकणारी असावी.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : प्रति विद्यार्थीनीस दरमाह रुपये ६०/- याप्रमाणे १० महिन्या करीता रु.६००/- शिष्यवृत्तीची रक्कम संबंधीत लाभार्थ्यांस अदा केली जाते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : सदर योजनेचे संगणकीकरण झालेले असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी https://mahaeschol.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर या योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थिनींचे अर्ज / माहिती भरुन संबंधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेकडे सादर करावी.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • • संबंधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.
  • • सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर/ उपनगर.
  • संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या विजाभज / विमाप्र प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती प्रदान करणे.
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या विजाभज / विमाप्र प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती प्रदान करणे.
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यस्तरीय योजना
  योजनेचा उद्देश : शासन निर्णय दिनांक २९ ऑगस्ट, १९६६ अन्वये ही योजना विजाभज विद्यार्थ्यांना लागू करण्यांत आली. शासन निर्णय क्र. इबीसी-१०९४/प्र.क्र. १०९/मावक-२, दि.१७-८-१९९५ अन्वये ही योजना सुधारीत केली आहे. त्याचप्रमाणे शासन निर्णय दिनांक २९ ऑक्टोबर, १९९६ अन्वये ही योजना विमाप्र प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना सुध्दा लागू करण्यांत आली आहे. माध्यमिक शाळेतील हुशार व गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता ही योजना सुरु करण्यांत आली आहे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : विमुक्त जाती व भटक्या जमाती/ विशेष मागास प्रवर्ग.
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • विद्यार्थी विजाभज / विमाप्र या प्रवर्गातील असावा.
  • • विद्यार्थी इ. 5 वी ते 10 वी मध्ये शिकणारा असावा.
  • • गतवर्षी वार्षिक परिक्षेत विद्यार्थ्यांना 50 टक्के पेक्षा जास्त गुण घेवून विद्यार्थी वर्गात प्रथम व द्वित्तीय क्रमाने पास झालेला असावा.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : इ. ५ वी ते ७ वी मध्ये शिकणा-या विद्यार्थ्यांना दरमाह रु. २०/- प्रमाणे १० महिन्यासाठी रु. २००/- व इ. ८वी ते १० वी मध्ये शिकणा-या विद्यार्थ्यांना दरमाह रु.४०/- याप्रमाणे १० महिन्याकरीता रुपये ४००/- शिष्यवृत्ती दिली जाते.
  अर्ज करण्याची पद्धत :
  • • संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी पात्र विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव संबंधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यालयास सादर करावेत.
  • • बृहन्मुंबई साठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • • संबंधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.
  • • सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर/उपनगर संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिकणा-या विजाभज व विमाप्र विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन.
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिकणा-या विजाभज व विमाप्र विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन.
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यस्तरीय योजना
  योजनेचा उद्देश : सदरची योजना शासन निर्णय क्र.ईबीसी-१०७९/५६२४३/डी-१, दि.०७.०५.१९८३ अन्वये लागू करण्यात आलेली आहे. सदर योजने अंतर्गत विजाभज व विमाप्र प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांचा तांत्रिक शिक्षणाकडे कल वाढण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रशिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन दिले जाते. तांत्रिक शिक्षण विभागांकडून प्रतिमहा रु.४०/- व या विभागामार्फत प्रतिमहा रु.६०/- याप्रमाणे विद्यावेतन दिले जाते. ज्या विजाभज व विमाप्र विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षण मंडळांकडून विद्यावेतन दिले जात नाही. त्या पात्र विद्यार्थ्यांना प्रतिमहा रु.१००/- याप्रमाणे या विभागांकडून विद्यावेतन दिले जाते.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : विमुक्त जाती भटक्या जमाती/ विशेष मागास प्रवर्ग.
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • विद्यार्थी हा विजाभज / विमाप्र या प्रवर्गाचा असावा.
  • • विद्यार्थ्यांने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रवेश घेतलेला असावा.
  • • विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु.६५,२९०/-पर्यंत असावे.
  • • प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य करतात.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह रु.१००/- या प्रमाणे विद्यावेतन दिले जाते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेने पात्र विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्या कार्यालयाकडे सादर करावेत.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • • संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
  • संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील उमेदवारांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याची योजना (मागेल त्याला प्रशिक्षण).
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील उमेदवारांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याची योजना (मागेल त्याला प्रशिक्षण).
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यस्तरीय योजना
  योजनेचा उद्देश : विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील बेरोजगार/अल्पशिक्षीत उमेदवारांना शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये उपलब्ध असलेल्या प्रशिक्षण सुविधांचा व साधन सामुग्रीचा यथायोग्य वापर करुन अल्प कालावधीचे प्रशिक्षण देऊन या प्रशिक्षीत उमेदवारांना स्वयंरोजगार मिळावा, या हेतूने शासन निर्णय क्र. इमाव २००३/प्रक्र-२०८/ मावक-३, दि.२५.७.२००३ अन्वये सन २००३-०४ पासून सदरहू योजना लागू केलेली आहे.प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना स्वत:चा उद्योग सुरु करण्यासाठी टुल्सचा एक संच किंमत रु.१०००/- च्या मर्यादेत देण्यात येतो. ही योजना संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभाग, मुंबई यांचे मार्फत राबविण्यात येते.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : विमुक्त जाती व भटक्या जमाती/ विशेष मागास प्रवर्ग.
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • विद्यार्थी हा विजाभज/विमाप्र या प्रवर्गाचा असावा.
  • • प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य व संबंधित सहाय्यक आयुक्त,
  • समाज कल्याण यांचेमार्फत करण्यात येते.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : प्रशिक्षण खर्चासाठी प्रती विद्यार्थी प्रति अभ्यासक्रमास, प्रशिक्षणाच्या कालावधी नुसार रु.४००/- ते रु.२४००/- पर्यंत प्रशिक्षण शुल्क दिले जाते तसेच प्रतिमहा रु.१००/- विद्यावेतन दिले जाते व प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर स्वत:चा उद्योग सुरु करण्यासाठी रु.१०००/- एवढया किंमतीचा टूल्स किट दिला जातो.
  अर्ज करण्याची पद्धत : संबंधित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या प्राचार्यांनी पात्र विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव तयार करुन संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई या कार्यालयास सादर करावेत.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • • संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई
  • • संबंधित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था.
  • संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • सैनिकी शाळेत शिक्षण घेणा-या विजाभज / विमाप्र प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता.
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : सैनिकी शाळेत शिक्षण घेणा-या विजाभज / विमाप्र प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता.
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यस्तरीय योजना
  योजनेचा उद्देश : सैनिकी शाळेत शिक्षण घेणां-या विजाभज प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना शासन निर्णय क्र.इबीसी-१०७४/५६४/का-५, दि. ६ ऑगस्ट १९७६ अन्वये सदरील योजना लागू करण्यांत आली आहे. त्याच धर्तीवर शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२००२/प्र.क्र.३७१/मावक-३, दि.५ ऑगस्ट, २००३ अन्वये सदरील योजना विमाप्र प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष २००३-२००४ पासून लागू केलेली आहे. शासन निर्णय क्र. इबीसी-२००३/प्र.क्र.१८४/मावक-२, दि.१७/९/२००३ अन्वये रु.१५०००/- वार्षिक शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. सैनिकी शाळेत शिक्षण घेणां-या विजाभज व विमाप्र प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेवून भारतीय सैन्य दलामध्ये प्रवेश घेण्यांसाठी प्रोत्साहन मिळणेसाठी ही योजना सुरु करण्यांत आली आहे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : विमुक्त जाती व भटक्या जमाती/ विशेष मागास प्रवर्ग.
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • १. विद्यार्थी हा शासन मान्यता प्राप्त सैनिकी शाळेत शिकत असावा. असावे.
  • २. विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये १.०० लाखा पर्यंत
  • ३.विद्यार्थी विजाभज / विमाप्र प्रवर्गाचा असावा.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : सातारा सैनिक शाळा, भोसला मिलीटरी स्कुल, नाशिक व एसएसपीएमएस सैनिक शाळा, पुणे या ३ शाळातील विजाभज व विमाप्र विद्यार्थ्यांना भोजन, कपडे, निवास शिक्षण फी व परिक्षा फी, क्रीडा, घोडेस्वार व पॉकेट मनीसाठी संपूर्ण खर्च शासन देते. या व्यतिरिक्तच्या राज्य शासन मान्यता प्राप्त सैनिकी शाळेतील प्रवेशितास प्रति विद्यार्थी वार्षिक रुपये १५०००/- पर्यंत निर्वाह भत्याची रक्कम संबधीत सैनिकी शाळेस अदा केली जाते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : सदर योजनेचे संगणकीकरण झालेले असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. संबंधित सैनिकी शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी https://mahaeschol.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर सैनिकी शाळेत शिक्षण घेणा-या विजाभज / विमाप्र प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांचे अर्ज / माहिती भरुन कागदपत्रांची छाननी करुन पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे मंजूरीसाठी सादर करावेत.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • • संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
  • संबधित शाळा/ महाविद्यालयाचे प्राचार्य.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: https://mahaeschol.maharashtra.gov.in
 • व्यावसायिक पाठयक्रमाशी संलग्न असलेल्या वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन तसेच व्यावसायिक पाठयक्रमाशी संलग्न असणाऱ्या वसतिगृहाच्या व शासकीय वसतिगृहाच्या बाहेर राहणाऱ्या परंतु वसतिगृहात प्रवेश मिळण्यासाठी पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन.
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : व्यावसायिक पाठयक्रमाशी संलग्न असलेल्या वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन तसेच व्यावसायिक पाठयक्रमाशी संलग्न असणाऱ्या वसतिगृहाच्या व शासकीय वसतिगृहाच्या बाहेर राहणाऱ्या परंतु वसतिगृहात प्रवेश मिळण्यासाठी पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन.
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यस्तरीय योजना
  योजनेचा उद्देश : व्यावसायिक पाठयक्रमाशी संलग्न असणाऱ्या व वसतिगृहात राहणाऱ्या विजाभज व विमाप्र प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीव्दारे मिळणाऱ्या निर्वाह भत्यामधून व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची पुस्तके, भोजन, निवास, स्टेशनरी इत्यादी बाबींचा खर्च भागत नाही, म्हणून राज्य सरकारच्या मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती व्यतिरिक्त विद्यावेतन देण्याचा शासनाने शासन निर्णय क्र.इमाव-२००३/ प्रक्र-२०२/मावक-३, दि.१८/७/२००३ अन्वये निर्णय घेतलेला आहे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : विमुक्त जाती व भटक्या जमाती/ विशेष मागास प्रवर्ग.
  योजनेच्या प्रमुख अटी : (अ) (१) विद्यार्थी व्यावसायिक पाठयक्रमासाठी प्रवेशित असावा. (२) राज्य सरकारची मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती धारक असावा. (३) पालकाचे वार्षिक उत्पन्न रु. एक लाख पेक्षा कमी असावे. (४) विद्यार्थ्याने शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज केलेला असावा. (५) व्यावसायिक पाठयक्रम महाविद्यालयाशी संलग्न असलेल्या वसतिगृहामध्ये प्रवेशित असावा, किंवा त्या वसतिगृहात प्रवेशास जागा उपलब्ध नाही असे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक. (६) स्थानिक किंवा स्वत:च्या घरी राहणारा विद्यार्थी सदर शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरणार नाही. (ब) जे विद्यार्थी वसतिगृहा बाहेर राहत आहेत अशा विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक पाठयक्रमाशी संलग्न असणाऱ्या वसतिगृहात तसेच तेथील शासकीय वसतिगृहात अर्ज करुन व पात्र असूनही प्रवेश मिळाला नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  अभ्यासक्रमाचा प्रकार आणि कालावधी वसतिगृहामध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी विद्यावेतन (१० महिन्यासाठी) वसतिगृहाबाहेर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी विद्यावेतन (१० महिन्यासाठी)
  ४ ते ५ वर्षाचे वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कृषी, पशुवैद्यकीय, वास्तुशास्त्र, इ. अभ्यासक्रम 7000/- 10000/-
  २ ते ३ वर्षाचे अभियांत्रिकी, पदविका, पदवी, एमबीए, एमएसडब्ल्यू इ. 5000/- 7000/-
  २ वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीचे अभ्यासक्रम. उदा : बीएड डीएड इ. 5000/- 5000/-
  अर्ज करण्याची पद्धत : सदर योजनेचे संगणकीकरण झालेले असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. लाभार्थ्यांनी https://mahaeschol.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन या योजनेंतर्गत अर्ज भरुन महाविद्यालयास सादर करावा. संबंधित महाविद्यालयाने सर्व कागदपत्रांची छाननी करुन पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे मंजूरीसाठी सादर करावेत.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • • संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
  • संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: https://mahaeschol.maharashtra.gov.in
 • इ.८वी ते १० वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विजाभज व विमाप्र प्रवर्गाच्या मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना .
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : इ.८वी ते १० वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विजाभज व विमाप्र प्रवर्गाच्या मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना .
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यस्तरीय योजना
  योजनेचा उद्देश : माध्यमिक शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विजाभज व विमाप्र प्रवर्गाच्या मुलींचे गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी राज्य शासनाने शासन निर्णय क्र.इमाव-२००३/प्र.क्र.२०१/मावक-३, दि.२५.७.२००३ अन्वये सन २००३-०४ या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना लागू केलेली आहे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : विमुक्त जाती व भटक्या जमाती/ विशेष मागास प्रवर्ग.
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • विद्यार्थीनी ही विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील असावी.विद्यार्थिनीने शासनमान्य माध्यमिक शाळेत प्रवेश घेतलेला असावा व ती इ. ८ वी ते १० वी पर्यंत वर्गात नियमित शिकत असावी.
  • • उत्पन्नाची अट नाही.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : इ.८ वी ते १० वी मध्ये शिकणा-या सदर प्रवर्गातील विद्यार्थीनींना दरमहा रु.१०० /- या प्रमाणे १० महिन्यांसाठी रु. १०००/- एवढी शिष्यवृत्ती संबंधित शाळेमार्फत त्यांचे उत्पAन्न व गुणांची अट लक्षात न घेता देण्यात येते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : सदर योजनेचे संगणकीकरण झालेले असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी https://mahaeschol.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर जावून इ.८वी ते १० वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विजाभज व विमाप्र प्रवर्गाच्या मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना या योजनेच्या पात्र विद्यार्थिनींचे अर्ज भरुन संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे सादर करावेत.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • • संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
  • संबंधित शाळा.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: https://mahaeschol.maharashtra.gov.in
 • इयत्ता १० वी च्या परीक्षेत विशेष प्राविण्य मिळवून इयत्ता ११ वी मध्ये प्रवेश घेतलेल्या तसेच इ.१२ वी मध्ये शिक्षण घेणा-या विजाभज / विमाप्र प्रवर्गाच्या मुला-मुलींना राजर्षी छत्रपतीशाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती.
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : इयत्ता १० वी च्या परीक्षेत विशेष प्राविण्य मिळवून इयत्ता ११ वी मध्ये प्रवेश घेतलेल्या तसेच इ.१२ वी मध्ये शिक्षण घेणा-या विजाभज / विमाप्र प्रवर्गाच्या मुला-मुलींना राजर्षी छत्रपतीशाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती.
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यस्तरीय योजना
  योजनेचा उद्देश : विजाभज / विमाप्र प्रवर्गाच्या मुला- मुलींचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा, त्यांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, या उद्देशाने शासन निर्णय क्र. इमाव २००३/प्र.क्र.२०४/मावक-३, दिनांक २५ जुलै २००३ अन्वये सदरची योजना शैक्षणिक वर्ष २००३-०४ पासून सुरु करण्यांत आली.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती/ विशेष मागास प्रवर्ग.
  योजनेच्या प्रमुख अटी : १. विद्यार्थी हा विजाभज / विमाप्र प्रवर्गाचा असावा. २. विद्यार्थी इयत्ता ११ वी व १२ वी कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षण घेणारा असावा. ३. सदरील शिष्यवृत्ती करिता उत्पन्नाची अट नाही. ४.विद्यार्थ्यास इयत्ता १० वी मध्ये ७५ टक्के व त्या पेक्षा जास्त गुण मिळणे आवश्यक आहे. ५. ही शिष्यवृत्ती भारत सरकार शिष्यवृत्ती व इतर गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजने व्यतिरिक्त असेल.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : प्रति विद्यार्थी प्रतिमहा रुपये ३००/- या प्रमाणे १० महिन्यांकरीता एकूण रु. ३०००/- चा लाभ इयत्ता ११ वी व १२ वी मध्ये विद्यार्थ्यांस शिष्यवृत्ती म्हणून देण्यांत येतेा.
  अर्ज करण्याची पद्धत : सदर योजनेचे संगणकीकरण झालेले असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. लाभार्थी विद्यार्थ्यांनी https://mahaeschol.maharashtra.gov.in यावेबसाईटवर लाभार्थ्यांनी इयत्ता १० वी च्या परीक्षेत विशेष प्राविण्य मिळवून इयत्ता ११ वी मध्ये प्रवेश घेतलेल्या तसेच इ.१२ वी मध्ये शिक्षण घेणा-या विजाभज / विमाप्र प्रवर्गाच्या मुला-मुलींना राजर्षी छत्रपतीशाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती या योजनेंतर्गत अर्ज भरुन महाविद्यालयास सादर करावा. संबंधित महाविद्यालयाने सर्व कागदपत्रांची छाननी करुन पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे मंजूरीसाठी सादर करावेत.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • • संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
  • संबंधित शाळा / महाविद्यालयाचे प्राचार्य.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • विद्यानिकेतन शाळा चालविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदान योजना.
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : विद्यानिकेतन शाळा चालविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदान योजना.
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यस्तरीय योजना
  योजनेचा उद्देश : महाराष्ट्रातील विजाभज विद्यार्थ्याना निवासी शिक्षणाचा फायदा मिळावा आणि त्यांची शैक्षणिक सामाजिक व आर्थिक उन्नती व्हावी या उदेशाने सन-१९५३ पासून आश्रमशाळा योजना अंमलात आणली. तथापि विजाभज प्रवर्गातील होतकरु व हुशार गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थ्यासाठी शासन निर्णय क्रमांक व्हीएएस/१०९०/प्र.क्र.१३५/मावक-६, दिनांक ६/११/१९९५ अन्वये स्वयंसेवी संस्था मार्फत स्वतंत्र विद्या निकेतन योजना सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. शासन निर्णय दिनांक ३१/७/१९९६ अन्वये विमुक्त जाती सेवा समिती वसंतनगर कोटग्याळ, ता.मुखेड जि.नांदेड या स्वयंसेवी संस्थेस विद्यानिकेतन सन-१९९६-९७ पासून सुरू करण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या विद्यानिकेतन मध्ये इयता ५वी ते १२ वी पर्यंत वर्ग सुरू असून ६४० निवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती.
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • लाभार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
  • • लाभार्थी विजाभज जाती जमाती पैंकी असावा.
  • • पालकांचे वार्षीक उत्पन्न २४००० पेक्षा जास्त नसावे.
  • • सदर विद्यार्थ्यांची निवड स्पर्धा परिक्षेव्दारे केली जाते.
  • • विजाभज संचालनालया मार्फत अनुदानित विजाभज प्राथमिक आश्रमशाळेत इयता ४ थी मध्ये शिक्षण घेणा-या
  • विद्यार्थ्यांना विजाभज विद्यानिकेतनामधील इयत्ता ५वी मध्ये प्रवेश परीक्षेतील गुणवत्ते नुसार प्रवेश दिला जातो.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : शासन निर्णय क्र.विभशा-२०११/प्र.क्र.१८२ / विजाभज-२, दि.१६ मे, २०१२ नुसार विद्यार्थी भोजनावर दरडोई दरमहा खर्च रु. १०००/- विद्यार्थ्यांना क्रमिक पुस्तके, गणवेश, स्टेशनरी इ. साठी प्रतिवर्षी प्रति विद्यार्थी रु.१४५०/- तसेच विद्यार्थ्यांना आंथरुन पांघरुन, पलंग, दैनंदिन स्वच्छता व दुरुस्ती खर्चासाठी प्रतिवर्षी प्रतिविद्यार्थी रु. १०००/- इतके अनुदान स्वयंसेवी संस्थेस देण्यात येते. याशिवाय वेतन, वेतनेत्तर अनुदान अनुज्ञेय आहे. याकरीता होणाऱ्या एकूण वार्षिक खर्चाच्या १०त्न खर्च संस्थेने उचलावयाचा आहे.
  अर्ज करण्याची पद्धत : विजाभज आश्रम शाळेतील इयत्ता ४थी च्या वर्गात प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे परिक्षेसाठी अर्ज संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी संबंधित सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांना सादर करावेत.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • १) सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण सर्व.
  • २) प्राचार्य, विद्यानिकेतन कमळेवाडी जि.नांदेड.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • विमुक्त जाती भटक्या जमाती विद्यार्थ्यांसाठी निवासी कनिष्ठ महाविद्यालये.
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : विमुक्त जाती भटक्या जमाती विद्यार्थ्यांसाठी निवासी कनिष्ठ महाविद्यालये.
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यस्तरीय योजना
  योजनेचा उद्देश :
  • • माध्यमिक शाळेला जोडून इयत्ता ११ वी व १२ वी चे वर्ग मंजूर करुन मोफत निवास भोजन व शिक्षणाची सुविधा देणे.
  • • विजाभज/विमाप्र मुला-मुलींचा शैक्षणिक, सामाजिक तसेच सर्वांगिण विकास घडविण्यासाठी प्रयत्न करणे.
  • • महाविद्यालयीन शिक्षणामध्ये विजाभज मुलामुलींमधील शिक्षणाचे गळतीचे प्रमाण कमी करणे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती.
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • संस्थेकडे शासन मान्यता प्राप्त माध्यमिक आश्रमशाळा असावी.
  • • संस्थेकडे इमारत, पाण्याची सुविधा व अन्य पायाभूत सोयी उपलब्ध असाव्यात.
  • • आजूबाजूच्या परिसरात विजाभजची लोकवस्ती असावी.
  • • आजूबाजूच्या परिसरात कनिष्ठ महाविद्यालयाची संख्या कमी असावी.
  • • माध्यमिक आश्रमशाळेचा मागील वर्षाचा निकाल ६०त्न पेक्षा जास्त असावा.
  • • संस्थेच्या विरुध्द कोणत्याही तक्रारी/ न्यायालयीन वाद नसावा.
  • • संस्थेच्या विरुध्द कोणत्याही तक्रारी/ न्यायालयीन वाद नसावा.
  • • विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
  • • लाभधारक मुलगा/मुलगी विजाभज, विमाप्र प्रवर्गातील असणे आवश्यक.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • विजाभज विमाप्र मुला-मुलींची कनिष्ठ महाविद्यालयात मोफत भोजन व निवास व्यवस्था केली जाते.
  • • प्रवेशित निवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य, पुस्तके व गणवेश भोजनाची भांडी अंथरुण, पाघंरुण मोफत दिले जाते.
  • • माध्यमिक आश्रमशाळेस श्रेणी वाढीने कनिष्ठ महाविद्यालयास मान्यता मिळाल्यानंतर व शासनाच्या विहीत अटी व शर्तींची पूर्तता केल्यानंतर वेतन व वेतनेत्तर अनुदान अनुज्ञेय होते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : नियमित प्रवेश पध्दतीनुसार.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • • संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.\
  • संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • विमुक्त जाती भटक्या जमाती आश्रमशाळा.
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : विमुक्त जाती भटक्या जमाती आश्रमशाळा.
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार :
  योजनेचा उद्देश : विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाच्या मुलांवर चांगले संस्कार घडावेत, त्यांचे शाळा गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, मुलामुलींमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी, तसेच विजाभज मुलामुलींचा शैक्षणिक, सामाजिक व सर्वांगीण विकास घडावा, यासाठी मोफत निवास, भोजन, शैक्षणिक सुविधा, क्रीडा सुविधा, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक साहित्य पुरवून विजाभज विद्यार्थ्यांना स्थिरता देवून प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण देण्यात येते. सदरची योजना स्वयंसेवी संस्थाना अनुदान देऊन राबविण्यात येते.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : विमुक्त जाती / भटक्या जमाती.
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • स्वयंसेवी संस्था ही सोसायटी ॲक्ट १९५० व सार्वजनिक विश्वस्त कायदा अधिनियम १८६० अन्वये नोंदणीकृत संस्था असावी.
  • • संस्थेवर तसेच संस्थेच्या पदाधिका-यांवर कोणत्याही प्रकारचा पोलीस गुन्हा सिध्द होऊन शिक्षा झालेली नसावी.
  • • संस्था आश्रमशाळा चालविण्यास आर्थिकदृष्टया सक्षम असावी.
  • • विद्यार्थी हा महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा.
  • • लाभधारक मुलगा / मुलगी हे विजाभज प्रवर्गातील असावे.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • • १ली ते ४थी किंवा १ ली ते ७ वी प्राथमिक शाळा, ५वी ते १०वी किंवा ८ वी ते १० वी या माध्यमिक शाळा, आणि ११वी ते १२ वी या उच्च माध्यमिक आश्रम शाळा असे हया निवासी शाळांचे स्वरुप आहे.
  • • विजाभज, विमाप्र मुलां - मुलींची शाळेत मोफत भोजन व निवास व्यवस्था केली जाते.
  • प्रवेशित निवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहीत्य, पुस्तके व गणवेश, भोजनाची भांडी, अंथरुण-पांघरुण, क्रीडा साहित्य, आरोग्य सुविधा मोफत दिल्या जातात.
  • • आश्रमशाळा चालविणा-या संस्थेस शासन मान्यता मिळाल्यानंतर शासन नियमानुसार १००त्न वेतन तसेच नियमानुसार प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळेस अनुक्रमे ८त्न व १२त्न वेतनेत्तर अनुदान शासनाच्या विहीत अटी व शर्तींची पूर्तता केल्यानंतर अनुज्ञेय होते. तसेच दरमाह प्रति विद्यार्थी रु.९००/- प्रमाणे परिरक्षण अनुदान प्राथमिक शाळेसाठी ११ महिने व माध्यमिक शाळेसाठी १० महिन्यांसाठी अनुज्ञेय होते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : शाळेच्या नियमित प्रवेश पध्दतीनुसार.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • • संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कलयाण.
  • संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • इयत्ता १०वी व १२ वी च्या परिक्षेत राज्यात व बोर्डात प्रथम येणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्व. वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करणे.
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : इयत्ता १०वी व १२ वी च्या परिक्षेत राज्यात व बोर्डात प्रथम येणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्व. वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करणे.
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार :
  योजनेचा उद्देश : विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देवून त्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी उद्युक्त करणे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती.
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • विद्यार्थी विमुक्त जाती किंवा भटक्या जमातीतील असावा.
  • • विद्यार्थी राज्यातून / बोर्डातून विजाभज प्रवर्गातून सर्वप्रथम आलेला असावा.
  • • राज्यस्तरावर व बोर्डात प्रथम आलेला विजाभज प्रवर्गातील मुलगा व मुलगी दोघांनाही पुरस्कार देण्यात येईल.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  विजाभज प्रवर्गातून इयत्ता १० वी परिक्षेमध्ये राज्यात प्रथम आलेला विद्यार्थी व विद्यार्थीनी प्रत्येकी रु.१ लाख रोख, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र
  विजाभज प्रवर्गातून इयत्ता १० वी परिक्षेमध्ये विभागीय बोर्डात आलेला विद्यार्थी व विद्यार्थीनी प्रत्येकी रु.५१ हजार रोख, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र
  विजाभज प्रवर्गातून इयत्ता १२ वी परिक्षेमध्ये राज्यात प्रथम आलेला विद्यार्थी व विद्यार्थीनी. प्रत्येकी रु.१ लाख रोख, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र
  विजाभज प्रवर्गातून इयत्ता १२ वी परिक्षेमध्ये विभागीय बोर्डात आलेला विद्यार्थी व विद्यार्थीनी. प्रत्येकी रु.५१ हजार रोख, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र.
  अर्ज करण्याची पद्धत : माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून प्राप्त यादी नुसार संचालनालय स्तरावरुन कार्यवाही करण्यात येते.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : विजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • विजाभज प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी परीक्षा फी अदा करणे.
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : विजाभज प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी परीक्षा फी अदा करणे.
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यस्तरीय योजना.
  योजनेचा उद्देश : विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी शासनाने शालांत परिक्षोत्तर शिक्षण फी व परिक्षा फी देण्याची योजना शासननिर्णय क्र.ईबीसी/१०६८/८३५६७/जे, दि.२४.१२.१९७० अन्वये सन १९७० पासून शासकीय व शासन मान्य खाजगी अनुदानित, विना अनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयात शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी लागू केलेली आहे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती.
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • १) विद्यार्थी शालांत परिक्षोत्तर शिक्षण घेणारा असावा.
  • २) पालकाचे वार्षिक उत्पन्न रु.१ लाख ते रु.४.५० लाख पर्यंत.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : शासकीय व शासन मान्य खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थामध्ये शिकणा-या इतर अभ्यासक्रमासाठी शासकीय दराने व व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये शासकीय कोटयातून प्रवेश घेतलेल्या विमाप्र विद्यार्थ्यांना शासन निर्णय दि.१२.३.२००७ अन्वये सन २००६-०७ या शैक्षणिक वर्षापासून शिक्षण शुल्क समितीने निश्चित केलेल्या दराच्या १००त्न दराने शैक्षणिक फी व परीक्षा फीची प्रतिपूर्ती करण्यात येते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : सदर योजनेचे संगणकीकरण झालेले असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. लाभार्थी विद्यार्थ्यांनी https://mahaeschol.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर लाभार्थ्यांनी विजाभज प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी परीक्षा फी अदा करणे या योजनेंतर्गत अर्ज भरुन महाविद्यालयास सादर करावा. संबंधित महाविद्यालयाने सर्व कागदपत्रांची छाननी करुन पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे मंजूरीसाठी सादर करावेत.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • १.संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
  • २.संबंधित शाळा / महाविद्यालयाचे प्राचार्य.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: https://mahaeschol.maharashtra.gov.in
 • विजाभज विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती.
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : विजाभज विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती.
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासननिर्णय क्र.ईबीसी/१०६८/८३५६७/जे दि.२४.१२.१९७० अन्वये सन १९७०
  योजनेचा प्रकार : राज्यस्तरीय योजना.
  योजनेचा उद्देश : विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी शासनाने शालांत परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती देण्याची योजना शासननिर्णय क्र.ईबीसी/१०६८/८३५६७/जे दि.२४.१२.१९७० अन्वये सन १९७० पासून लागू केलेली आहे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती.
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • पालकाचे गतवर्षीचे वार्षिक उत्पन्न रु.१ लाखा पर्यंत असावे.
  • • पूर्णवेळ नोकरी करणारा उमेदवार योजनेच्या लाभास पात्र नाही.
  • • त्याच इयत्तेत पुन:प्रवेशित विद्यार्थी लाभास पात्र नाही, तथापि उत्तीर्ण होवून पुढील इयत्तेत गेल्यानंतर त्यास योजनेचा लाभ अनुज्ञेय होईल.
  • • एका पालकाचे दोन विद्यार्थी (मुली वगळून) योजनेच्या लाभासाठी पात्र आहेत.
  • • इतर शिष्यवृत्तीचा लाभ स्वीकारलेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय होणार नाही.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : वसतिगृहात न राहणा-या पात्र विद्यार्थ्यांस दरमहा रु.९०/- ते १९०/- एवढी व वसतिगृहात राहणा-या विद्यार्थ्यांस दरमहा रु.१५०/- ते ४२५/- एवढी शिष्यवृत्ती दिली जाते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : सदर योजनेचे संगणकीकरण झालेले असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. लाभार्थी विद्यार्थ्यांनी https://mahaeschol.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर विजाभज विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती या योजनेंतर्गत अर्ज भरुन महाविद्यालयास सादर करावा. संबंधित महाविद्यालयाने सर्व कागदपत्रांची छाननी करुन पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे मंजूरीसाठी सादर करावेत.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • १. संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
  • २. संबंधित शाळा / महाविद्यालयाचे प्राचार्य.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: https://mahaeschol.maharashtra.gov.in
 • शासकीय संस्थांमधून अपंगांचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : शासकीय संस्थांमधून अपंगांचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यशासन
  योजनेचा उद्देश : ६ ते १८ वयोगटातील अपंग विद्यार्थ्यांना शासकीय शाळांमधून अंध, मुकबधिर, अस्थिव्यंग मुलांना शिक्षण, भोजन व निवासाच्या विनामुल्य सुविधा पुरविल्या जातात. तसेच शासकीय कार्यशाळांमधून १८ वर्षावरील अपंग विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या व्यवसायाचे अंपगंत्वानुरूप व्यवसाय प्रशिक्षण दिले जाते
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अंध,कर्णबधिर,अस्थिव्यंग.
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • विहीत नमुन्यात शासकीय संस्था यांचेकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
  • • अर्जदाराचे अपंग किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त असावे.
  • • अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : अपंग विचारात घेवून अपंगत्वानुरुप शिक्षण व विविध व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यात येते. त्याचप्रमाणे त्यांच्या निवास व भोजनाची विना मुल्य व्यवस्था करण्यात येते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करणे.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधीत शासकीय संस्था व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर/उपनगर
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या विशेष शाळा/ कार्यशाळां मधून अपंगांचे शिक्षण व प्रशिक्षण
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या विशेष शाळा/ कार्यशाळां मधून अपंगांचे शिक्षण व प्रशिक्षण
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यशासन
  योजनेचा उद्देश : ६ ते१८ वयोगटातील अपंग विद्यार्थ्यांना स्वयंसेवी संस्थंामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अपंगंाच्या विविध शाळांमधून अंध, मुकबधिर, अस्थिव्यंग व मतिमंद मुलांना शिक्षण व निवासाची विनामुल्य सुविधा पुरविल्या जातात. तसेच१८ वर्षावरील अपंग विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या व्यवसायाचे अंपगंत्वानुरूप व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यशाळांमधून दिले जाते
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अंध,कर्णबधिर,अस्थिव्यंग,मतिमंद
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • विहीत नमुन्यात संबंधीत शाळा/कर्मशाळा यांचेकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
  • • अर्जदाराचे अपंग किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त असावे.
  • • अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : अपंग विचारात घेवून अपंगत्वानुरुप शिक्षण व विविध व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यात येते. त्याचप्रमाणे त्यांच्या निवास व भोजनाची विना मुल्य व्यवस्था करण्यात येते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करणे.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : स्वयंसेवी संस्था व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर/उपनगर
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी परीक्षा फी अदा करणे.
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी परीक्षा फी अदा करणे.
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय : क्र.इमाव-२००३/प्रक्र.२०३/मावक-३, दि.६.१०.२००३ अन्वये सन २००३-०४
  योजनेचा प्रकार : राज्यस्तरीय योजना.
  योजनेचा उद्देश : इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी शासनाने शालांत परिक्षोत्तर शिक्षण फी व परिक्षा फी देण्याची योजना शासन निर्णय क्र.इमाव-२००३/प्रक्र.२०३/मावक-३, दि.६.१०.२००३ अन्वये सन २००३-०४ पासून शासकीय व शासन मान्य खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयात शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी लागू केलेली आहे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : इतर मागासवर्ग.
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • विद्यार्थी शालांत परिक्षोत्तर शिक्षण घेणारा असावा.
  • • पालकाचे वार्षिक उत्पन्न रु.१ लाख ते रु.४.५० लाख पर्यंत असावे.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : शासकिय व अनुदानित महाविद्यालयातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना १००त्न दराने तसेच शासन मान्य विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिक्षणशुल्क समितीने निश्चित केलेल्या शिक्षण शुल्क दराच्या ५०त्न दराने शिक्षण फी ची प्रतिपूर्ती करण्यात येते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : सदर योजनेचे संगणकीकरण झालेले असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. लाभार्थी विद्यार्थ्यांनी https://mahaeschol.maharashtra.gov.in द्बठ्ठ या वेबसाईटवर लाभार्थ्यांनी इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी व परीक्षा फी अदा करणे या योजनेचा अर्ज भरुन महाविद्यालयास सादर करावा. संबंधित महाविद्यालयाने सर्व कागदपत्रांची छाननी करुन पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे मंजूरीसाठी सादर करावेत.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • १.संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
  • २.संबंधित शाळा / महाविद्यालयाचे प्राचार्य.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: https://mahaeschol.maharashtra.gov.in
 • इतर मागासवर्ग विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती .
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : इतर मागासवर्ग विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती .
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र.इमाव-२००२/प्रक्र.४१४/मावक-३, दि.२९.५.२००३ अन्वये सन २००३-०४ पासून शासकीय व शासन मान्य खाजगी अनुदानित महाविद्यालयात शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी लागू केलेली आहे.
  योजनेचा प्रकार : केंद्र पुरस्कृत योजना.
  योजनेचा उद्देश : इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी शासनाने अनुसूचित जातीच्या केंद्र शासनाच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या धर्तीवर शालांत परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती देण्याची योजना शासन निर्णय क्र.इमाव-२००२/प्रक्र.४१४/मावक-३, दि.२९.५.२००३ अन्वये सन २००३-०४ पासून शासकीय व शासन मान्य खाजगी अनुदानित महाविद्यालयात शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी लागू केलेली आहे. तदनंतर सदरची योजना शासन निर्णय दि.३१.३.२००४ नुसार सन २००३-०४ पासूनच विना अनुदानित महाविद्यालयांतील इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुध्दा लागू करण्यात आली.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : इतर मागासवर्ग .
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • पालकाचे वार्षिक उत्पन्न रु.१ लाखा पर्यंत असावे.
  • • पूर्णवेळ नोकरी करणारा उमेदवार योजनेच्या लाभास पात्र नाही.
  • • त्याच इयत्तेत पुन:प्रवेशित विद्यार्थी लाभास पात्र नाही, तथापि उत्तीर्ण होवून पुढील इयत्तेत गेल्यानंतर त्यास योजनेचा लाभ अनुज्ञेय होईल.
  • • एका पालकाचे दोन विद्यार्थी (मुली वगळून) योजनेच्या लाभासाठी पात्र आहेत.
  • • इतर शिष्यवृत्तीचा लाभ स्वीकारलेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय होणार नाही.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • • वसतिगृहात न राहणा-या पात्र विद्यार्थ्यांस दरमहा रु.९०/- ते १९०/- एवढी व वसतिगृहात राहणा-या विद्यार्थ्यांस दरमहा रु.१५०/- ते ४२५/- एवढी शिष्यवृत्ती दिली जाते.
  • • सदर योजनांतर्गत शासन मान्यता प्राप्त विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी व परिक्षा फी ची ५०त्न प्रतिपूर्ती राज्य शासनातर्फे केली जाते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : सदर योजनेचे संगणकीकरण झालेले असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. लाभार्थी विद्यार्थ्यांनी https://mahaeschol.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर इ.मा.व. विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती या योजनेंतर्गत अर्ज भरुन महाविद्यालयास सादर करावा. संबंधित महाविद्यालयाने सर्व कागदपत्रांची छाननी करुन पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे मंजूरीसाठी सादर करावेत.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
  • संबंधित शाळा / महाविद्यालयाचे प्राचार्य.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: https://mahaeschol.maharashtra.gov.in
 • मतिमंद बालगृहे
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : मतिमंद बालगृहे
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यशासन
  योजनेचा उद्देश : बालहक्क (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २००० व सुधारीत नियम २००६ अन्वये अनाथ मतिमंद बालकांसाठी एकूण १९ विशेष बालगृहे स्वयंसेवी संस्थाकडून चालविली जात असून त्यापैकी १४ मतिमंद बालगृह़े अनुदानित असून ५ विनाअनुदानीत स्वरुपाची आहेत.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : मतिमंद
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • •विहीत नमुन्यात बाल कल्याण समिती यांचेकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
  • •अर्जदाराचे अपंग किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त असावे व तो अनाथ असावा.
  • •अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : या बालगृहामधील प्रवेशितांना अपंगांच्या विशेष शाळा/कर्मशाळा तसेच वसतिगृहांना असलेल्या निकषानुसारच देखभाल व निर्वाहासाठी अनुदान देण्यात येत असून शैक्षणिक,आरोग्यविषयक सेवा-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत.
  अर्ज करण्याची पद्धत : विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करणे.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधीत जिल्हयाची बाल कल्याण समिती.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • वैद्यकीय, तंत्रशिक्षण, कृषी,पशुवैद्यकिय व अभियांत्रीकी व्यावसायिक पाठयक्रम असणा-या महाविद्यालयात शिकणा-या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तकपेढी योजना
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : वैद्यकीय, तंत्रशिक्षण, कृषी,पशुवैद्यकिय व अभियांत्रीकी व्यावसायिक पाठयक्रम असणा-या महाविद्यालयात शिकणा-या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तकपेढी योजना
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : केंद्रीय
  योजनेचा उद्देश : वैद्यकीय, तंत्रशिक्षण, कृषी,पशुवैद्यकिय व अभियांत्रीकी,सी.ए., एम.बी.ए.व विधी अभ्यासक्रमासाची पुस्तके महाग असल्याने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना पुस्तके घेण्यामध्ये आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ नये. पुस्तकसंच उपलब्ध करुन देणे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जाती
  योजनेच्या प्रमुख अटी : विद्यार्थी हा अनुसूचित जातीचा असावा. विद्यार्थी वैद्यकीय, तंत्रशिक्षण, कृषी,पशुवैद्यकिय व अभियांत्रीकी,सी.ए., एम.बी.ए.व विधी अभ्यासक्रमात शिकत असणारा असावा. विद्यार्थी भारत सरकार शिष्यवृत्ती धारक असावा
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • •वैद्यकीय व अभियांत्रीकी च्या विद्यार्थ्यासाठी दोन विद्यार्थ्यामागे रु ७५००/- पर्यंत चा एक संच.
  • •कृषी पदवीच्या विद्यार्थ्यासाठी दोन विद्यार्थ्यामागे रु. ४५००/- पर्यंतचा एक संच.
  • •पशुवैद्यकिय च्या विद्यार्थ्यासाठी दोन विद्यार्थ्यामागे रु. ५०००/- पर्यंतचा एक संच.
  • •तंत्रशिक्षण च्या विद्यार्थ्यासाठी दोन विद्यार्थ्यामागे रु. २४००/- पर्यंतचा एक संच.
  • •सी.ए., एम.बी.ए.व विधी व इतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रत्येक दोन विद्यार्थ्यामागे रु.५००० /- पर्यंतचा एक संच.
  अर्ज करण्याची पद्धत :
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण आणि संबधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • मागेल त्याला व्यावसायिक प्रशिक्षण
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : मागेल त्याला व्यावसायिक प्रशिक्षण
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शा.नि. क्र.इबीसी २००३/प्र.क्र.१८८/मावक-२ दिनांक- ४ जुलै २००३ अन्वये
  योजनेचा प्रकार : राज्य
  योजनेचा उद्देश : अनुसुचित जातीमधील बेरोजगार उमेदवारांना औद्योगिक प्रशिक्षण देवुन त्यांना स्वयंरोजगार मिळवुन देणे. शा.नि. क्र.इबीसी २००३/प्र.क्र.१८८/मावक-२ दिनांक- ४ जुलै २००३ अन्वये ही योजना कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसुचित जाती
  योजनेच्या प्रमुख अटी : विद्यार्थी अनु.जाती व नवबौध्द घटकांतील असावा. किमान ४ थी पास असावा.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये मोफत प्रशिक्षण. प्रशिक्षणार्थ्यास टुल किट आणि रु.१००/- दरमहा विद्यावेतन देण्यात येते. प्रशिक्षण कालावधी १ आठवडा ते २ महिने.
  अर्ज करण्याची पद्धत : संबंधित प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण संबंधित आय.टी.आय चे प्राचार्य.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्याना विद्यावेतन
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्याना विद्यावेतन
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्य
  योजनेचा उद्देश : अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्याना तांत्रिक शिक्षण देवून त्यांना विविध क्षेत्रात व्यवसायिक संधी उपलब्ध देणे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसुचित जाती व नवबौध्द
  योजनेच्या प्रमुख अटी : विद्यार्थी अनु.जाती व नवबौध्द घटकांतील असावा. विद्यार्थी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिकणारा असावा. पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु ६५२९०/- च्या आत असावे.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : संस्थेच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या ज्या विद्यार्थ्यांना तंत्रशिक्षण विभागाकडुन दरमहा रु.६०/- विद्यावेतन देण्यात येते त्या विद्यार्थ्यांना समाज कल्याण विभागाकडुन दरमहा रु.४०/- पुरक विद्यावेतन देण्यात येते. तंत्रशिक्षण विभागाकडुन ज्यांना विद्यावेतन देण्यात येत नाही त्यांना समाज कल्याण विभागाकडुन दरमहा रु.१००/- विद्यावेतन देण्यात येते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : संबंधित प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परीषद संबंधित आय.टी.आय चे प्राचार्य.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • उसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी स्वयंसेवी संस्थाना सहाय्यक अनुदाने
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : उसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी स्वयंसेवी संस्थाना सहाय्यक अनुदाने
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यस्तरीय योजना
  योजनेचा उद्देश : राज्यातील उसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणात खंड पडू नये व ते शिक्षणापासून वंचित राहू नये आणि त्यांना शिक्षण, भेाजन, निवास व्यवस्था एकाच छत्राखाली देणे याकरीता बीड जिल्हयात दोन ठिकाणी परळी वैजनाथ व केज येथे उसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी निवासी शाळांना मंजूरी दिलेली आहे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : उसतोड कामगार पाल्यांसाठी.
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • विद्यार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
  • • या योजनेअंतर्गत उसतोड कामगारांचा मुलगा/मुलगी असणे आवश्यक आहे.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • • या योजनेअंतर्गत उसतोड कामगारांच्या विद्यार्थ्यासाठी मोफत शिक्षण, निवास भेाजन व्यवस्था करण्यात येते. त्याचप्रमाणे क्रमिक पुस्तके, वहया, शालेय साहित्य, पलंग, आंथरुन पांघरुन व वैद्यकीय सुविधा देण्यात येतात.
  • • या आश्रमशाळा चालविणा-या स्वयंसेवी संस्थेस प्रति विद्यार्थी दरमाह रुपये ९००/- प्रमाणे ११ महिन्यासाठी परिपोषण अनुदान देण्यात येते.
  • • मान्य शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-याच्या वेतनावर १०० टक्के अनुदान देण्यात येते. तसेच इतर मान्य बाबींसाठी शाळा व वसतिगृहासाठी ८ टक्के आकस्मिक खर्च देण्यात येतो.
  • • इमारत भाडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रमाणित केलेल्या दराच्या ७५ टक्के एवढे अनुदान स्वरुपात देण्यात येते.
  • उसतोड कामगारांची संख्या विचारात घेऊन सद्य:स्थितीत या योजनेअंतर्गत केज व परळी जि.बीड येथे प्राथमिक आश्रम शाळा सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामधील मान्य विद्यार्थी संख्या प्रत्येकी १२० इतकी आहे. तसेच सन २०१०-११ पासून दोन्ही शाळांना नैसर्गिक श्रेणी वाढीने इ.८वी ते १०वीचे पर्यंतचे वर्ग मंजुर केलेले असून या ३ वर्गाची निवासी विद्यार्थी मान्य संख्या १२० इतकी आहे.
  अर्ज करण्याची पद्धत : नियमित प्रवेश पध्दतीनुसार.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • • सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, र्बीड
  • संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • व्यावसायीक पाठ्यक्रमाशी संलग्न वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता व विद्यावेतन
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : व्यावसायीक पाठ्यक्रमाशी संलग्न वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता व विद्यावेतन
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्य
  योजनेचा उद्देश : वैद्यकिय, अभियांत्रीकी, कृषी इत्यादी व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील महाविद्यायांमध्ये शिक्षण घेणा-या अनु.जातीमधील विद्यार्थ्यांना त्यांचे व्यावसायीक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी रु.५०० ते १००० दरमहा सहाय्य करणे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जाती
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • विद्यार्थी व्यावसायीक पाठ्यक्रमात प्रवेशीत असावा.
  • • विद्यार्थी भारत सरकार शिष्यवृत्ती धारक असावा.
  • • भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेस जी उत्पन्नाची मर्यादा आहे तीच उत्पन्न मर्यादा या योजनेस लागु राहील.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • • दोन वर्षापर्यंत अभ्यासक्रमासाठी रु ५००/- दरमहा
  • • दोन ते तीन वर्षांचे अभ्यासक्रमासाठी रु ७५०/- दरमहा
  • • तीन वर्षाचं वरील अभ्यासक्रमासाठी दरमहा रु १०००/- प्रमाणे निर्वाह भत्ता.
  अर्ज करण्याची पद्धत : या योजनेसाठी http://mahaeschool.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज भरणे आवश्यक
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: http://mahaeschool.maharashtra.gov.in
 • माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती.
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती.
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्य
  योजनेचा उद्देश : इयत्ता ५ वी ते १० वी मधील दोन गुणवत्ता धारक अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनु. जाती
  योजनेच्या प्रमुख अटी : मान्यताप्राप्त प्राथमिक / माध्यमिक शाळेतील इ. ५वी ते १०वी च्या वर्गामध्ये शिकणारा मागासवर्गीय विद्यार्थी असावा. ही शिष्यवृत्ती मागील वार्षिक परिक्षेत कमीत-कमी ५० त्न व त्याहून अधिक गुण मिळवूण मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमधुन प्रथम व द्वितीय क्रमांकात उत्तीर्ण झालेल्या गुणवत्ता प्रदान मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मंजूर करण्यात येईल. या शिष्यवृत्तीसाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची अट नाही. ही शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याची आवश्यकता नसते.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : इयत्ता ५ वी ते ७ वी च्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ५० रुपये प्रमाणे (५०० रुपये १० महीन्यासाठी) आणि इयत्ता ८ वी ते १० वी च्या विद्यार्थ्यांना दरमहा १०० रुपये प्रमाणे (१००० रुपये १० महीन्यासाठी)
  अर्ज करण्याची पद्धत : संबधित शाळेचे मुख्याध्यापक यांनी विद्यार्थ्याची यादी तयार करुन संबधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे कडे सादर करतील
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी आणि शाळेचे मुख्याध्यापक
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • शालांत परिक्षोत्तर ( मॅट्रीकोत्तर) शिक्षण घेणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना.
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : शालांत परिक्षोत्तर ( मॅट्रीकोत्तर) शिक्षण घेणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना.
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यशासन
  योजनेचा उद्देश : अपंग विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे. अंध, अंशत: अंध, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, मतिमंद, मानसिक आजार व
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : कुष्ठरूग्ण मुक्त अपंग विदयार्थी
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • इ.१० वी पुढील सर्व पदव्युत्तर सनद अभ्यासक्रम पदविका प्रमाणपत्र, तांत्रिक, औद्योगिक व व्यवसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणारा अपंग विद्यार्थी असावा.
  • • मागील वर्षी परिक्षेत नापास झालेला नसावा
  • • अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र ४० टक्के व त्यापेक्षा जास्त असावे, अपंगत्वाचा दाखला वैद्यकीय मंडळाकडील असावा.
  • • उत्पन्नाची अट नाही
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • योजनेतील दर पुढीलप्रमाणे राहतील.
  • अ) शिष्यवृत्ती
   अ. क्र. अभ्यासक्रमाचा गट शिष्यवृत्तीची रक्कम
   वसतिगृहात राहणारे वसतिगृहात न राहणारे
   गट अ (वैद्यकीय व अभियांत्रिकी पदवी शिक्षण, ॲग्रीकल्चर, व्हीटरनरी मधील पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण) दरमहा रूपये १२००/- दरमहा रूपये ५५०/-
   गट ब (अभियांत्रिकी, तांत्रिक स्थापत्य, वैद्यकशास्त्र, पदविका अभ्यासक्रम) दरमहा रूपये ८२०/- दरमहा रूपये ५३०/-
   गट क (कला, विज्ञान, वाणिज्य मधील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम तसेच व्यवसायिक पदविका अभ्यासक्रम) दरमहा रूपये ८२०/- दरमहा रूपये ५३०/-
   गट ड (व्दितीय वर्षे व त्यानंतर पदवीपर्यंतचा अभ्यासक्रम) दरमहा रूपये ५७०/- दरमहा रूपये ३००/-
   गट इ (११ वी, १२ वी व पदवी प्रथम वर्षाचा अभ्यासक्रम) दरमहा रूपये ३८०/- दरमहा रूपये २३०/-
  • •वाचक भत्ता:- अभ्यासक्रमाचा गट मासिक रुपये
  • गट- अ, ब, क १००/-
  • गट-ड ७५/-
  • गट- इ ५०/-
  • •शैक्षणिक शुल्क :- मान्यता प्राप्त संस्थेचे / विद्यापिठाचे सक्तीच्या शैक्षणिक शुल्काची रक्कम
  • •टंकलेखन खर्च :- रु. ६००/- ( वार्षिक)
  • •अभ्यास दौरा खर्च :- रु. ५००/- ( वार्षिक)
  अर्ज करण्याची पद्धत : विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करणे.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर/उपनगर
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणा-या अनुसुचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी अनुदानित आश्रमशाळांना सहाय्यक अनुदान
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणा-या अनुसुचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी अनुदानित आश्रमशाळांना सहाय्यक अनुदान
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्य
  योजनेचा उद्देश : विमुक्त जाती,भटक्या जमातीच्या आश्रमशाळा योजनेच्या धर्तीवर ज्या जिल्हयात साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे.अशा जिल्हयात स्वयंसेवी संस्थेमार्फत अनुसुचित जातींच्या मुला-मुलींसाठी आश्रमशाळा ही योजना सन १९९६-९७ पासुन सुरु करण्यात आली आहे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना त्यांचा शिक्षणक्रम पुर्ण करता यावा,ग्रामीण भागामध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमधील शाळा गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे.
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • • कर्मचारी वेतन - शालेय व वसतीगृह कर्मचारी यांना १००त्न अनुदान,
  • • परिपोषण अनुदान- प्राथमिक आश्रमशाळेतील निवासी विद्यार्थ्यांवर १० महिण्यांकरीता स्वयंसेवी संस्थांना परिपोषण अनुदान देण्यात येते.,
  • • इमारत भाडे- इमारत भाडयापोटी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रमाणित केलेल्या भाडयाच्या ७५त्न भाडे संस्थेस देण्यात येते.,
  • • आकस्मिक अनुदान- शिक्षक व अधिक्षकाच्या एकुण वेतनाच्या १५त्न रक्कम आकस्मिक खर्च म्हणुन देण्यात येते.,
  • • सोयी सुविधा-अनुसुचित जाती आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना सोयी सुविधेअंतर्गत वहया, पुस्तके, स्टेशनरी, गणवेश, अंथरुण, पांघरुन, साबन,तेल इत्यादी वस्तु पुरविण्यात येतात.
  अर्ज करण्याची पद्धत : संबंधित अनुसुचित जाती आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी,जिल्हा परिषद व संबंधित अनुसुचित जाती आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • समाज कल्याण संस्थांना अनुदान (समाजकार्य महाविद्यालये)
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : समाज कल्याण संस्थांना अनुदान (समाजकार्य महाविद्यालये)
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्य
  योजनेचा उद्देश : स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणा-या व शासनमान्य विद्यापिठाशी संलग्न असणा-या व शासनाची मान्यता असणा-या समाजकार्य विषयाच्या पदवी - पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या महाविद्यालयांना मान्यता व अनुदान ही योजना सन १९६६ पासुन कार्यान्वित आहे.मनुष्यबळ विकास करणे,समाजकार्य शिक्षणाला चालना देणे हे मुख्य उददेश आहेत.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी
  योजनेच्या प्रमुख अटी : पदवी परीक्षा व सामाईक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • लाभाचे स्वरुप
  • • मान्यताप्राप्त शिक्षक /शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या वेतनासाठी १००त्न वेतन अनुदान
  • • सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रमाणित केलेल्या रकमेच्या ७५त्न इमारत भाडे अनुदान
  • • वेतनेत्तर खर्चाकरीता वेतन खर्चाच्या ८त्न अनुदान
  अर्ज करण्याची पद्धत : पदवी परीक्षा व सामाईक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित समाजकार्य महाविद्यालयांचे प्राचार्य व संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय : central govt guidelines 31.12.2010) 2.8.2011
  योजनेचा प्रकार : केंद्र
  योजनेचा उद्देश : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयिन/उच्च शिक्षण घेता यावे, विद्यार्थ्याचे गळतिचे प्रमाण कमी व्हावे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनु.जाती
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • विद्यार्थी हा अनु. जाती व नवबौध्द प्रर्वगातला असावा
  • • विद्यार्थ्याच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. २ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असावे
  • • विद्यार्थी शालांत परीक्षोत्तर व त्या पुढील शिक्षण घेत असलेला असावा
  • • विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • • विद्यार्थ्यास निर्वाह भत्ता व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व इतर मान्य बाबीवरील शुल्क प्रदान
  • • अभ्यासक्रमाच्या वर्गवारी नुसार वस्तीगृहात न राहणाऱ्यांना रु २३० ते ४५० या दराने निर्वाह भत्ता.
  • • वसतिगृहात राहुन शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा रु. ३८० ते १२०० निर्वाह भत्ता
  अर्ज करण्याची पद्धत : या योजनेसाठी http://mahaeschool.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज भरणे आवश्यक
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: http://mahaeschool.maharashtra.gov.in
 • सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्य
  योजनेचा उद्देश : इयत्ता ५ वी ते ७ वी व इयत्ता ८ वी ते १० वी मध्ये शिकणा-या मागासवर्गीय मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्शाने अनुक्रमे सन १९९६ व २००३ पासून सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्यात आली आहे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनूसूचित जाती
  योजनेच्या प्रमुख अटी : उत्पन्न व गुणांची अट नाही. अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : इयत्ता ५ वी ते ७ वी दरमहा ६० रुपये (१० महिन्यासाठी ६०० ) व इयत्ता ८ वी ते १० वी दरमहा १०० रुपये (१० महिन्यासाठी १०००)
  अर्ज करण्याची पद्धत : संबधित शाळेचे मुख्याध्यापकांनी मुलींची यादी तयार करुन संबधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परीषद यांचेकडे पाठवणे
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,जिल्हा परीषद
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र. इबीसी २००३/प्र.क्र.११५/मावक-२, दिनांक- ११.०६.२००३
  योजनेचा प्रकार : राज्य
  योजनेचा उद्देश : शासन निर्णय क्र. इबीसी २००३/प्र.क्र.११५/मावक-२, दिनांक- ११.०६.२००३ अन्वये इयत्ता १० वी १२ वी च्या परिक्षेत विशेष उल्लेखनिय यश मिळविणा-या अनु. जातीच्या मुला-मुलींना राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान केले जातात.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जाती
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  १. सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांमधून राज्यात प्रथम आलेला अनु.जाती, वि.जा.भ.ज, विभाप्र विद्यार्थी किंवा विद्यार्थीनी रु. २.५० लाख रोख, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र
  २. सर्वसाधारण विद्यार्थ्यामधून प्रत्येक बोर्डामधुन प्रथम आलेल्या अनु. जाती विजाभज, विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थी किंवा विद्यार्थीनी रु. १.०० लाख रोख, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र
  ३. सर्वसाधारण विद्यार्थ्यामधून प्रत्येक विभागीय बोर्डाच्या गुणवत्ता यादीमध्ये आलेल्या प्रत्येक अनु. जाती विजाभज, विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थी किंवा विद्यार्थीनी रु. ५० हजार रोख, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र
  ४. सर्वसाधारण विद्यार्थ्यामधून जिल्हयात प्रथम आलेल्या अनु. जाती विजाभज, विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थी किंवा विद्यार्थीनी रु. २५ हजार रोख, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र
  ५. सर्वसाधारण विद्यार्थ्यामधून तालुक्यात प्रथम आलेल्या अनु. जाती विजाभज, विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थी किंवा विद्यार्थीनी रु. १० हजार रोख, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र
  ६. सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांमधून प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयात व कनिष्ठ महाविद्यालयामधून इ. १० वी व १२ वी परीक्षेत प्रथम आलेल्या अनु. जाती विजाभज, विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थी किंवा विद्यार्थीनी रु. ५ हजार रोख, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  अर्ज करण्याची पद्धत :
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्य
  योजनेचा उद्देश : अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याचा दर्जा सुधारावा व त्यांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, तसेच सर्वसाधारण विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक स्पर्धेमध्ये ते टिकुन राहावेत यासाठी गुणवंत विद्यार्थ्यांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ही योजना शा.नि. दि. ११.०६.२००३ अन्वये कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनु. जाती
  योजनेच्या प्रमुख अटी : इयत्ता १० वी मध्ये ७५त्न व त्यापेक्षा जास्त गुण मिळवून इयत्ता ११ वी मध्ये प्रवेश घेणा-या अनू. जातीच्या मुला-मुलीसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. ही शिष्यवृत्ती योजना इयत्ता ११ वी व १२ वी मध्ये शिकणा-या कनिष्ठ महाविद्यालय व महाविद्यालयातील अनु. जातीच्या मुला-मुलीसांठी आहे.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • • ११ वी रु. ३००/- दरमहा (१० महिन्यासाठी रु.३०००/-)
  • • १२ वी रु. ३००/- दरमहा (१० महिन्यासाठी रु.३०००/-)
  अर्ज करण्याची पद्धत : या योजनेसाठी http://mahaeschool.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज भरणे आवश्यक
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण आणि महाविद्यालयाचे प्राचार्य
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: http://mahaeschool.maharashtra.gov.in
 • अनुसुचित जातीच्या मुला मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : अनुसुचित जातीच्या मुला मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्य
  योजनेचा उद्देश : अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक परीस्थीतीमुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशातील नामांकित विद्यापिठामध्ये प्रवेश घेता येत नाही. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता असूनही केवळ आर्थिक परिस्थितीमूळे त्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित रहावे लागते. या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणाची संधी मिळावी व त्यांच्या गुणवत्तेला वाव मिळावा म्हणुन परदेशातील नामांकित विद्यापिठामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर व पी.एच.डी. अभ्यासक्रमा करिता प्रवेश मिळाला आहे, अशा ५० (पी.एच.डी.-२४ व पदव्युत्तर -२६) विद्यार्थ्यांना परदेशातील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनु. जाती
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • १.विद्यार्थी अनु. जाती/नवबौध्द घटकातील असावा
  • २.विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहवासी असावा
  • ३.विद्यार्थ्याचे वय ३५ वर्षापेक्षा जास्त नसावे
  • ४.विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. ६.०० लाखापेक्षा जास्त नसावे ५.पी.एच.डी.
  • ५.अभ्यासक्रमासाठी पदव्युत्तर पदवीमध्ये किमान ५० त्न गूण व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी पदवीमध्ये किमान ५५ त्न गूण मिळालेले असावे तसेच प्रथम प्रयत्नामध्ये उत्तीर्ण असावा.
  • ६.विद्यार्थ्यांने परदेशातील विद्यापिठात प्रवेश घेतलेला असावा.
  • ७.परदेशातील विद्यापिठ हे मान्यताप्राप्त विद्यापिठ असावे व ह्नह्य 2शह्म्द्यस्र ह्म्ड्डठ्ठद्मद्बठ्ठद्द मध्ये ३०० च्या आत असावे.
  • ८.पदव्युत्तर पदवीमध्ये अभ्यासक्रमासाठी पदवीला किमान ५० त्न गुण आवश्यक , व प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण असावा.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • १.विद्यापिठाने प्रमाणित केलेला शिक्षण फी ची पुर्ण रक्कम व इतर खर्च मंजूर करण्यात येतो.
  • २.विद्यार्थ्यास वार्षिक निर्वाह भत्ता अमेरिका व इतर राष्ट्रासांठी यु.एस. डॉलर १४००० तर यु.के.साठी पौंड ९००० इतका अदा करण्यात येतो.
  • ३.विद्यार्थ्याला आकस्मिक खर्चासाठी यू.एस.ए. व इतर देशांसाठी यु.एस.डी. १३७५ वर यु.के.साठी पौंड १००० इतके देण्यात येतात. पुस्तके, अभ्यासदौरा इत्यादी खर्चाचा यात समावेश आहे.
  • ४.विद्यार्थ्यास परदेशात जाताना व अभ्यासक्रम झाल्यानंतर परत येताना विमान प्रवासाचा खर्च तिकीट सादर केल्यानतंर मंजूर करण्यात येतो.
  अर्ज करण्याची पद्धत : जाहिरात प्रसिध्द झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी सदर शिष्यवृत्तीचा अर्ज आयुक्तालयास सादर करावा
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • अनुसूचित जातीच्या १०० विदयार्थ्यांना देशातंर्गत शिष्यवृत्ती
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : अनुसूचित जातीच्या १०० विदयार्थ्यांना देशातंर्गत शिष्यवृत्ती
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्य
  योजनेचा उद्देश : एकविसाव्या शतकामध्ये यशस्वी होण्यास अनु. जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणारे कौशल्य व ज्ञान उपलब्ध व्हावे व त्यांची स्पर्धात्मक युगामध्ये जडणघडण व्हावी याकरीता देशातील उत्तमोत्तम शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेश मिळालेल्या अनु. जाती व नवबौध्द घटकांतील विद्यार्थ्यांना मोफत उच्च शिक्षण देण्यासाठी ही योजना शा.नि. दिनांक ११.०६.२००३ अन्वये कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जाती
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • विद्यार्थी अनुसूचित जाती/नवबौध्द व महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
  • • विद्यार्थी पालकांचे सर्व मार्गांनी वार्षिक उत्पन्न रु. ४.५० लाख पर्यंत असावे
  • • या योजनेसाठी महाराष्ट्र शासनाने निर्धारित केलेल्या संस्थेत प्रवेशित असावा.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • • संस्थेचे आकारणी केलेले शैक्षणिक शुल्क, वसतिगृह व भोजन शुल्क
  • • क्रमिक पुस्तके व शैक्षणिक साहित्य यांच्या खर्चासाठी प्रतिवर्षी रु. १०,०००/-
  अर्ज करण्याची पद्धत : विहित नमुन्यातील अर्ज भरणे (मॅन्युअली)
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणा-या मागासवर्गीय अनुदानित वसतीगृहांना सहाय्यक अनुदान
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणा-या मागासवर्गीय अनुदानित वसतीगृहांना सहाय्यक अनुदान
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्य
  योजनेचा उद्देश : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना त्यांचा शिक्षणक्रम पुर्ण करता यावा,ग्रामीण भागामध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमधील शाळा गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनु.जाती,जमाती विद्यार्थ्यांसाठी
  योजनेच्या प्रमुख अटी : अनुदानित वसतीगृहांमध्ये अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांबरोबरच मांग,वाल्मिकी,कातकारी, व माडीया गोंड या प्रवर्गातील स्थानिक विद्यार्थ्यांना आणि अनाथ,अपंग व निराश्रीत विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने विहित टक्केवारीच्या अधीन राहुन प्रवेश देण्यात येतो.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • कर्मचारी वेतन-
  • • वसतीगृह अधिक्षक,स्वयंपाकी,मदतनीस व चौकीदार यांना एकत्रित मानधन देण्यात येते.
  • • ,परिपोषण अनुदान - प्रतिविद्यार्थी प्रतिमाह रु.९००/- प्रमाणे १० महिण्यांकरीता
  • • इमारत भाडे - सार्वजनिक बांधकामाने प्रमाणित केल्याच्या ७५त्न भाडे संस्थेस देण्यात येते.सोयी सुविधा- निवास,भोजन,अंथरुण,पांघरुण,क्रिडा साहित्य इत्यादी
  अर्ज करण्याची पद्धत : संबंधित अनुदानित वसतीगृहाचे अधिक्षक यांचेकडे
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित अनुदानित वसतीगृहाचे अधिक्षक व संबंधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी,जि.प.,
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • अनु जातीच्या आणि नवबौध्द उमेदवारांना सैनिक व पोलीस भरती पुर्व प्रशिक्षण
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : अनु जातीच्या आणि नवबौध्द उमेदवारांना सैनिक व पोलीस भरती पुर्व प्रशिक्षण
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
  • • शासन निर्णय क्रमांक ईबीसी-२००५/ प्र.क्र.७८/मावक-२, दि.८/०२/२००६
  • • शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक ईबीसी-२०१२/प्र.क्र.४३/शिक्षण-१,दि.९/०३/२०१२
  योजनेचा प्रकार : राज्य
  योजनेचा उद्देश : अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या उमेदवारांना सैन्य व पोलीस भरतीसाठी पात्र होण्याकरीता प्रशिक्षीत करणे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटक.
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • उमेदवार हा महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील असावा.
  • • उमेदवार हा १८ ते २५ या वयोगटातील असावा.
  • • उमेदवारांची उंची - पुरुष १६५ सेंमी व महिला १५५ सेंमी.
  • • छाती- पुरुष ७९ सेंमी (फुगवून ८४ सेंमी)
  • • शैक्षणिक पात्रता - इ. १२ वी पास
  • • जातीचे प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, सेवायोजन कार्यालयातंर्गत नाव नोंदणी दाखला व ओळखपत्राची सत्यप्रत देणे आवश्यक राहील.
  • • उमेदवार शारिरीकदृष्टया निरोगी व सक्षम असावा.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : निवड झालेल्या प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण कालावधीत मोफत उत्तम दर्जाचे भोजन व निवासाची व्यवस्था पुरविण्यात येते. तसेच प्रशिक्षणासाठी आवश्यक असणारे गणवेश मोफत देण्यात येतो.
  अर्ज करण्याची पद्धत : संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचे कडे साध्या कागदावर आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • मुला/मुलींसाठी शासकीय वसतिगृह सुरू करणे
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : मुला/मुलींसाठी शासकीय वसतिगृह सुरू करणे
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्य
  योजनेचा उद्देश : मागासवर्गीय मुला मुलीची शिक्षणाची सोय व्हावी, त्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे, त्याचप्रमाणे आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील मुलीना विदयालयीन व महाविदयालयीन शिक्षण घेता यावे, यासाठी शासकीय वसतिगृह सुरू करण्यात आलेली आहेत. सदरची योजना सन १९२२ पासून कार्यान्वीत आहे. सध्या महाराष्ट्रात ( जुनी २७१ + नविन १०३ ) विभागीय, जिल्हा पातळीवर ३७४ वसतिगृहे मजूर असून ( मुलाची २०८ + मुलीची १५९ ) शासकीय वसतिगहे कार्यान्वीत असून त्यामध्ये ३२९८८ विदयार्थीना या योजनेचा लाभ घेत आहेत.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जाती / विमुक्त जाती / भटक्या जमाती / इतर मागासप्रवर्ग / विशेष मागास प्रवर्ग / अपंग / सफाई कर्मचारी
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • गुणवत्तेनुसार प्रवेश देता येतो.
  • • विदयार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा
  • • प्रवेशित विदयार्थ्याच्या पालकाचे, वार्षिक उत्पन्न २,००,००० पेक्षा जास्त नसावे.
  • • इयत्ता ८ वी व त्यापुढे महाविदयालयीन शिक्षण घेणाऱ्या विदयार्थ्याना प्रवेशासाठी अर्ज करता येईल.
  • • अर्ज करावयाची मुदत शालेय विदयार्थ्यासाठी १५ मे पुर्वी, महाविदयालयीन विदयार्थ्यासाठी ३० जून पर्यत
  • • सन २०१४-१५ पासुन शासन स्तरावरून शासकीय वसतिगृहात रिक्त होणाऱ्या १० टक्के जागा हया खास बाब म्हणून अटी व शर्तीस अनुसरून भरण्यात येतात.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • • मोफत निवास व भोजन, अथरूण- पाघरूण, ग्रथालयीन सुविधा.
  • • शालेय विदयार्थ्याना प्रतिवर्षी दोन गणवेश
  • • क्रमिक पाठयपुस्तके , वहया, स्टेशनरी इत्यादी
  • • वैदयकीय आणि अभियांत्रिकी विदयार्थ्याना त्याच्या अभ्यासक्रमानुसार स्टेथोस्कोप, ॲप्रन, ड्रॉईग बोर्ड, बॉयलर सूट व कला निकेतनच्या विदयार्थ्यासाठी रंग, ड्रॉईग बोर्ड, ब्रश, कॅनव्हास इत्यादी
  • • वसतिगृहातील विदयार्थ्याना त्याच्या दैनदिन खर्चासाठी निर्वाहभत्ता खालीलप्रमाणे विभागीय पातळीवर- दरमहा रू ८००/- जिल्हा पातळीवर- दरमहा रू ६००/- तालुका पातळीवर- दरमहा रू ५००/-
  अर्ज करण्याची पद्धत : http://mahaeschool.maharashtra.gov.in
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधित विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण संबधित गृहपाल, मागासवर्गीय मुला मुलीचे शासकीय वसतिगृह
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: http://mahaeschool.maharashtra.gov.in
 • विभागीय स्तरावर १००० विदयार्थी क्षमतेची मागासवर्गीय मुला मुलीकरीता शासकीय वसतिगृहे
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : विभागीय स्तरावर १००० विदयार्थी क्षमतेची मागासवर्गीय मुला मुलीकरीता शासकीय वसतिगृहे
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्य
  योजनेचा उद्देश : अनुसूचित जाती / नवबौध्द युवकामधील उच्च शिक्षणाचे वाढलेले प्रमाण आणि पर्यायाने विभागीय स्तरावरील विविध उच्च शैक्षणिक संस्थाची वाढलेली सख्या विचारात घेता सदय स्थितील असणाऱ्या शासकीय वसतिगृहाची क्षमता अपूरी पडते. त्यामुळे बहुताशी विदयार्थ्याना वसतिगृहाच्या प्रवेशापासून वचित रहावे लागते, ही अडचण विचारात घेऊन १००० क्षमतेची विभागीय स्तरावर, प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकुण ७ वसतिगृहे सुरू करण्याचा महत्वाकाशी निर्णय सन २००७ मध्ये घेतला आहे. त्यामुळे विभागीय स्तरावरील वसतिगृहाच्या क्षमतेअभावी मागासवर्गीय विदयार्थी प्रवेशापासून वचित राहणार नाहीत व ते आपले उच्च शिक्षण पुर्ण करू शकतील. विभागीय स्तरावरील वसतिगृहे ही प्रत्येक विभागीय ठिकाणी २५० विदयार्थी क्षमतेची ४ युनिटे असून त्यापैकी १ युनिट मुलीचे आहे. याप्रमाणे सात वसतिगृहामध्ये ५२५० मुले व १७५० मुलीकरीता प्रवेश क्षमता निर्माण झाली आहे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जाती / विमुक्त जाती / भटक्या जमाती / इतर मागाप्रवर्ग / विशेष मागास प्रवर्ग / अपंग / सफाई कर्मचारी
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • गुणवत्तेनुसार प्रवेश देता येतो.
  • • विदयार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा
  • • प्रवेशित विदयार्थ्याच्या पालकाचे, वार्षिक उत्पन्न २,००,००० पेक्षा जास्त नसावे.
  • • इयत्ता ८ वी व त्यापुढे महाविदयालयीन शिक्षण घेणाऱ्या विदयार्थ्याना प्रवेशासाठी अर्ज करता येईल.
  • • अर्ज करावयाची मुदत शालेय विदयार्थ्यासाठी १५ मे पुर्वी, महाविदयालयीन विदयार्थ्यासाठी ३० जून पर्यत सन २०१५-१६ पासुन शासन स्तरावरून शासकीय वसतिगृहात रिक्त होणाऱ्या १० टक्के जागा हया खास बाब म्हणून अटी व शर्तीस अनुसरून भरण्यात येतात.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • • मोफत निवास व भोजन, अथरूण- पाघरूण, ग्रथालयीन सुविधा.
  • • शालेय विदयार्थ्याना प्रतिवर्षी दोन गणवेश
  • • क्रमिक पाठयपुस्तके , वहया, स्टेशनरी इत्यादी
  • • वैदयकीय आणि अभियांत्रिकी विदयार्थ्याना त्याच्या अभ्यासक्रमानुसार स्टेथोस्कोप, ॲप्रन, ड्रॉईग बोर्ड, बॉयलर सूट व कला निकेतनच्या विदयार्थ्यासाठी रंग, ड्रॉईग बोर्ड, ब्रश, कॅनव्हास इत्यादी
  • • वसतिगृहातील विदयार्थ्याना त्याच्या दैनदिन खर्चासाठी निर्वाहभत्ता खालीलप्रमाणे विभागीय पातळीवर- दरमहा रू ८००/- जिल्हा पातळीवर- दरमहा रू ६००/- तालुका पातळीवर- दरमहा रू ५००/-
  अर्ज करण्याची पद्धत : ONLINE http://mahaeschool.maharashtra.gov.in
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधित विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण संबधित गृहपाल, मागासवर्गीय मुला मुलीचे शासकीय वसतिगृह
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: http://mahaeschool.maharashtra.gov.in
 • संबधित विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण संबधित गृहपाल, मागासवर्गीय मुला मुलीचे शासकीय वसतिगृह
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : संबधित विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण संबधित गृहपाल, मागासवर्गीय मुला मुलीचे शासकीय वसतिगृह
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्य
  योजनेचा उद्देश :
  • • अर्थिक परिस्थितीमुळे अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला मुलींना प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण घेता येत नाही.अशा मुला मुलींच्या शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून प्रत्येक तालुक्यात एक शासकीय निवासी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यापैकी प्रथम टप्प्यात १०० तालुक्यात शासकीय निवासी शाळा सुरू करण्यास मंजूरी प्राप्त आहे. त्यापैकी ७९ निवासी शाळा सुरू आहेत.
  • • निवासी शाळेमध्ये इयत्ता ६ वी १० वी पर्यतच्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला मुलीना प्रवेश दिला जात आहे. जुन २०११ पासून इयत्ता ५ वी ते ७ वी चे वर्ग सुरू करण्यात आले असून सन २०१२-१३ या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता ८ वी व त्यानतर नैसर्गिक वर्गवाढीनुसार इयत्ता ९वी व १० वी चे वर्ग सुरू करण्यात येणार आहे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जाती व नवबौध्द
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येतो.
  • • विदयार्थी अनुसूचित नवबौध्द असावा.
  • • विदयार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
  • • प्रवेशित विदयार्थ्याचे पालकाचे वार्षिक उत्पन्न २,००,०००/- पेक्षा जास्त नसावे.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : निवासी शाळेत मोफत भोजन, निवास,ग्रथालयीन सुविधा व इतर आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात.
  अर्ज करण्याची पद्धत : Online http://mahaeschool.maharashtra.gov.in
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधित विभागाचे , प्रादेशिक उपायुक्त,समाज कल्याण संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण संबधित जिल्हयाचे गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती संबधित जिल्हयाचे, शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक) जिल्हा परिषद
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: http://mahaeschool.maharashtra.gov.in
 • अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला मुलीसाठी विभागीय स्तरावर उच्चस्तर औदयोगीक प्रशिक्षण संस्था
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला मुलीसाठी विभागीय स्तरावर उच्चस्तर औदयोगीक प्रशिक्षण संस्था
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र.ईबीसी-२००५/प्र.क्र.२९५/मावक-२ दिनांक ०९.०१.२००६
  योजनेचा प्रकार : राज्य
  योजनेचा उद्देश : शासन निर्णय क्र.ईबीसी-२००५/प्र.क्र.२९५/मावक-२ दिनांक ०९.०१.२००६ औदयागीक प्रशिक्षण सस्थामध्ये प्रवेशिताकरीता अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील उमेदवाराकरीता कमी जागा राखीव असतात.तथापि प्रवेशासाठी मोठया प्रमाणावर अर्ज प्राप्त होतात. त्यामुळे अनुसूचित जातीचे विदयार्थी तांत्रिक व व्यावसायीक शिक्षणापासून वचित राहतात. याबाबीचा साकल्याने विचार करून प्रत्येक विभागीय स्तरावर उच्चस्तर औदयोगीक प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्यात येत आहेत.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जाती / विमुक्त जाती / भटक्या जमाती / इतर मागाप्रवर्ग / विशेष मागास प्रवर्ग / अपंग / सफाई कर्मचारी
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येतो.
  • • विदयार्थी अनुसूचित जातीचा असावा.
  • • विदयार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
  • • प्रवेशित विदयार्थ्याचे पालकाचे वार्षिक उत्पन्न २,००,०००/- पेक्षा जास्त नसावे.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : प्रवेशिताना मोफत निवास, भोजन, व्यवसाय अभ्यासक्रमाचे प्रक्षिशण इत्यादीची सुविधा पुरविण्यात येतात. एकुण १२ व्यावसायीक अभ्यासक्रम शिकविण्यात येतात. या अभ्यासक्रमाना राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली याची सलग्नता प्राप्त आहे. मा.सचालक, व्यवसाय व तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुबंई याचेमार्फत उच्चस्तर औदयागीक प्रशिक्षण संस्था चालविण्यात येते
  अर्ज करण्याची पद्धत : संबधित औदयोगीक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधित औदयोगीक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला मुलीकरीता तालुका स्तरावर १०० शासकीय निवासी शाळा सुरू करणे
 • अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला मुलीसाठी विभागीय स्तरावर उच्चस्तर औदयोगीक प्रशिक्षण संस्था
 • अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या मुलांना भारत सरकार मॅट्रीकपुर्व शिष्यवृत्ती
 • विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणिक सवलती .
एकूण संकेतस्थळाला भेटी
एकूण संकेतस्थळाला भेटी