Government of Maharashtra

महा योजना

logo

श्री देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री

अपंग कल्याण

 • शासकीय संस्थांमधून अपंगांचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : शासकीय संस्थांमधून अपंगांचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यशासन
  योजनेचा उद्देश : ६ ते १८ वयोगटातील अपंग विद्यार्थ्यांना शासकीय शाळांमधून अंधए मुकबधिर, अस्थिव्यंग मुलांना शिक्षण, भोजन व निवासाच्या विनामुल्य सुविधा पुरविल्या जातातण् तसेच शासकीय कार्यशाळांमधून 18 वर्षावरील अपंग विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या व्यवसायाचे अंपगंत्वानुरूप व्यवसाय प्रशिक्षण दिले जाते
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अंध,कर्णबधिर,अस्थिव्यंग.
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • •विहीत नमुन्यात शासकीय संस्था यांचेकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे
  • •अर्जदाराचे अपंग किमान 40 टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त असावे|
  • •अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा|
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : अपंग विचारात घेवून अपंगत्वानुरुप शिक्षण व विविध व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यात येते. त्याचप्रमाणे त्यांच्या निवास व भोजनाची विना मुल्य व्यवस्था करण्यात येते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करणे.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधीत शासकीय संस्था व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या विशेष शाळा/ कार्यशाळां मधून अपंगांचे शिक्षण व प्रशिक्षण
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या विशेष शाळा/ कार्यशाळां मधून अपंगांचे शिक्षण व प्रशिक्षण
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यशासन
  योजनेचा उद्देश : ६ ते १८ वयोगटातील अपंग विद्यार्थ्यांना स्वयंसेवी संस्थंामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अपंगंाच्या विविध शाळांमधून अंध, मुकबधिर, अस्थिव्यंग व मतिमंद मुलांना शिक्षण व निवासाची विनामुल्य सुविधा पुरविल्या जातात. तसेच १८ वर्षावरील अपंग विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या व्यवसायाचे अंपगंत्वानुरूप व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यशाळांमधून दिले जाते
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अंध,कर्णबधिर,अस्थिव्यंग,मतिमंद
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • •विहीत नमुन्यात संबंधीत शाळा/कर्मशाळा यांचेकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
  • •अर्जदाराचे अपंग किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त असावे.
  • •अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : अपंग विचारात घेवून अपंगत्वानुरुप शिक्षण व विविध व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यात येते. त्याचप्रमाणे त्यांच्या निवास व भोजनाची विना मुल्य व्यवस्था करण्यात येते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : अपंग विचारात घेवून अपंगत्वानुरुप शिक्षण व विविध व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यात येते. त्याचप्रमाणे त्यांच्या निवास व भोजनाची विना मुल्य व्यवस्था करण्यात येते.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करणे.
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : स्वयंसेवी संस्था व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर/उपनगर
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • अपंग कल्याण राज्य पुरस्कार.
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : अपंग कल्याण राज्य पुरस्कार.
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यशासन
  योजनेचा उद्देश : अपंग क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अपंग कर्मचारी / स्वयं उद्योजक आणि नियुक्तक संस्था यांना राज्य पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यांत येते.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अंध,अस्थिव्यंग,मतिमंद,कर्णबधिर
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • •विहीत नमुन्यात समाज कल्याण अधिकारी यांचेकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
  • •अर्जदाराचे अपंग किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त असावे.
  • •अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  अ. क्र. पुरस्काराचा प्रकार पुरस्कारांची संख्या पुरस्काराचे स्वरूप
  उत्कृष्ठ अपंग कर्मचारी व अपंग स्वयंउद्योजक १२ रोख पुरस्कार रूपये १०,०००/- शाल, श्रीफळ, प्रशस्तीपत्रक व प्रमाणपत्र
  अपंगंाचे नियुक्तक रुपये २५०००/- रोख व मानचिन्ह, शाल, श्रीफळ, प्रशस्तीपत्रक व प्रमाणपत्र
  अर्ज करण्याची पद्धत : विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करणे.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर/उपनगर
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • अपंग व्यक्तींना कृत्रिम अवयव व साधने पुरविणे
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : अपंग व्यक्तींना कृत्रिम अवयव व साधने पुरविणे
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यशासन
  योजनेचा उद्देश : गरजू अपंगांना त्यांच्या वैयक्तिक गरजेनुसार आवश्यक ती साधने देणे. तसेच त्यांच्या वयोगटानुसार किंवा आवश्यकते नुसार ती बदलता यावी त्यासाठी कृत्रिम अवयव, तीन चाकी सायकल पुरविण्याची योजना आहे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अंध, अंशत:अंध, अस्थिव्यंग,कर्णबधिर
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • •विहीत नमुन्यातील अर्ज सादर करावा.
  • •लाभार्थ्यांच्या पालकाचे उत्पन्न दरमहा रु १५००/- पेक्षा कमी असावे. रु १५०१/- ते २०००/- पर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना सदर साधनाची अर्धी रक्कम भरावी लागेल.
  • •अर्जदाराचे अपंग किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त असावे.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : या योजनेत अस्थिव्यंग अपंगांसाठी कृत्रिम साधने (कॅलिपर्स, बूट, पाठीचे जॅकेट) कृत्रिम अवयव, तीन चाकी सायकली, मूकबधिरांना श्रवण यंत्रे, अंधांना चष्मे,पांढरी काठी इत्यादी रु. ३०००/- पर्यंतचे साहित्य देण्याची योजना आहे.
  अर्ज करण्याची पद्धत : विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करणे.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर/उपनगर
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • अपंग व्यक्तींना पुनर्वसनासाठी वित्तीय सहाय्य.
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : अपंग व्यक्तींना पुनर्वसनासाठी वित्तीय सहाय्य.
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यशासन
  योजनेचा उद्देश : व्यवसायिक प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या अपंगांना त्यांचा स्वत: व्यवसाय सुरु करण्यासाठी वित्तीय सहाय्य या योजनेत अपंग व्यक्तींना उद्योगांबाबत रु १०००/- साधन सामुग्रीच्या स्वरुपात आर्थिक मदत दिली जाते
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अंध,अल्पदृष्टि, कर्णबधिर,अस्थिव्यंग
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • •विहीत नमुन्यात अर्ज सादर करावा.
  • •सरकार मान्य संस्थेतून व्यवसाय शिक्षण उत्तीर्ण झालेला दाखला अर्जासोबत जोडावा.
  • •अर्जदाराचे अपंग किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त असावे.
  • •लाभार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
  • •धंदयासाठी लागणाऱ्या साधनांची यादी व त्यांची अंदाजित किंमत लिहून अर्जासोबत जोडावी.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : अपंग व्यक्तींना उद्योगांबाबत रु १०००/- साधन सामुग्रीच्या स्वरुपात आर्थिक मदत दिली जाते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करणे.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर/उपनगर
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी बीज भांडवल.
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी बीज भांडवल.
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यशासन
  योजनेचा उद्देश : बेरोजगार अपंग युवकांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देणे. या योजनेअंतर्गत अपंग व्यक्तींना स्वत:चा व्यवसाय, धंदा, उद्योग, शेती पूरक उद्योग, सुरु करण्यासाठी लागणारे अर्थसहाय्य राष्ट्रीयकृत बॅकेमार्फत परत फेडीच्या कर्जाच्या स्वरुपात बीज भांडवल उपलब्ध करुन देण्याची योजना आहे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अंध,अल्पदृष्टि, कर्णबधिर,अस्थिव्यंग व मतिमंद.
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • •विहीत नमुन्यात जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचेकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
  • •अर्जदाराचे अपंग किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त असावे.
  • •अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
  • •अर्जदाराचे मासिक उत्पन्न रु १०००००/- पेक्षा जास्त नसावे
  • •अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षापर्यांत असावे
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : या योजने खाली अपंग व्यक्तींना रु १.५० हजार प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्क्े अथवा कमाल ३००००/- रुपये समाज कल्याण विभागाकडून अनुदान बीज भांडवल स्वरुपात देण्यात येते. उर्वरित ८० टक्के भाग बँकेकडून कर्जाच्या स्वरुपात उपलब्ध होते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करणे.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर/उपनगर व संबंधीत बँक.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • अपंग विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पारितोषिके
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : अपंग विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पारितोषिके
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यशासन
  योजनेचा उद्देश : राज्यातील विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामधून इयत्ता १० वी व १२ वी उत्तीर्ण होणाऱ्या प्रथम तीन क्रमाकांच्या प्रत्येकी तीन अपंग विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पारितोषिक देण्यात येते.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अंध, मुकबधिर, स्पास्टीक / अस्थिव्यंग,
  योजनेच्या प्रमुख अटी : राज्यातील इयत्ता १० वी १२ वीच्या परिक्षांमध्ये विभागीय परिक्षा मंडळामधून प्रत्येक विभाग निहाय गुणवत्ता यादीप्रमाणे अधिक गुण मिळालेले असले पाहिजे.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामधून इयत्ता १० वी व १२ वी उत्तीर्ण होणाऱ्या प्रथम तीन क्रमाकांच्या प्रत्येकी तीन अपंग विद्यार्थ्यांना रूपये १०००/- रोख रक्कम व प्रमाणपत्र देऊन सत्कार करण्यात येतो.
  अर्ज करण्याची पद्धत : विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करणे.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : प्रादेशिक उपआयुक्त, समाज कल्याण विभाग.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • मतिमंद बालगृहे
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : मतिमंद बालगृहे
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यशासन
  योजनेचा उद्देश : बालहक्क (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २००० व सुधारीत नियम २००६ अन्वये अनाथ मतिमंद बालकांसाठी एकूण १९ विशेष बालगृहे स्वयंसेवी संस्थाकडून चालविली जात असून त्यापैकी १४ मतिमंद बालगृह़े अनुदानित असून ५ विनाअनुदानीत स्वरुपाची आहेत.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : मतिमंद
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • •विहीत नमुन्यात बाल कल्याण समिती यांचेकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
  • •अर्जदाराचे अपंग किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त असावे व तो अनाथ असावा.
  • •अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : या बालगृहामधील प्रवेशितांना अपंगांच्या विशेष शाळा/कर्मशाळा तसेच वसतिगृहांना असलेल्या निकषानुसारच देखभाल व निर्वाहासाठी अनुदान देण्यात येत असून शैक्षणिक,आरोग्यविषयक सेवा-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत.
  अर्ज करण्याची पद्धत : विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करणे.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधीत जिल्हयाची बाल कल्याण समिती.
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • वृध्दाश्रमांना राज्य शासनाचे अनुदान
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : वृध्दाश्रमांना राज्य शासनाचे अनुदान
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय समाज कल्याण क्रमांक एसडब्लू-१०६२-४४९४५/एन, दिनांक २० फेब्रुवारी, १९६१
  योजनेचा प्रकार : राज्ययोजना
  योजनेचा उद्देश : वयाची ६० वर्ष पूर्ण झालेले पुरुष व ५५ वर्ष पूर्ण झालेल्या महिला वृध्द, निराश्रित, अपंग पिडीतांना भोजन, निवास, आश्रय, इत्यादी सोयी-सुविधा पुरविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना वृध्दाश्रमासाठी अनुदान देणे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गातील वृध्दांसाठी.
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • •लाभार्थी महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा.
  • •निराधार पुरुष वृध्दाचे वय ६० वर्षे व महिला वृध्दाचे वय ५५ वर्ष असावे.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : अनुदानित वृध्दाश्रमातील प्रवेशित वृध्दांकरीता भोजन, निवास व औषधोपचार इत्यादी करीता शासनाकडून रु. ९००/- दरमहा परिरक्षण अनुदान देण्यात येते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : संबंधीत वृध्दाश्रमाकडे व अनुदानित संस्थेकडे, तसेच संबंधीत जिल्ह्यांचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद किंवा सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे अर्ज करावा.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हापरिषद/ सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • शालांत परिक्षोत्तर ( मॅट्रीकोत्तर) शिक्षण घेणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना.
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : शालांत परिक्षोत्तर ( मॅट्रीकोत्तर) शिक्षण घेणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना.
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यशासन
  योजनेचा उद्देश : अपंग विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अंध,अल्पदृष्टि, कर्णबधिर,अस्थिव्यंग
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • •इ.१० वी पुढील सर्व पदव्युत्तर सनद अभ्यासक्रम पदविका प्रमाणपत्र, तांत्रिक, औद्योगिक व व्यवसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणारा अपंग विद्यार्थी असावा.
  • •मागील वर्षी परिक्षेत नापास झालेला नसावा
  • •अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र ४० टक्के व त्यापेक्षा जास्त असावे, अपंगत्वाचा दाखला वैद्यकीय मंडळाकडील असावा.
  • •उत्पन्नाची अट नाही
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • योजनेतील दर पुढीलप्रमाणे राहतील.
  • अ) शिष्यवृत्ती
   अ. क्र. अभ्यासक्रमाचा गट शिष्यवृत्तीची रक्कम
   वसतिगृहात राहणारे वसतिगृहात न राहणारे
   गट अ (वैद्यकीय व अभियांत्रिकी पदवी शिक्षण, ॲग्रीकल्चर, व्हीटरनरी मधील पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण) दरमहा रूपये १२००/- दरमहा रूपये ५५०/-
   गट ब (अभियांत्रिकी, तांत्रिक स्थापत्य, वैद्यकशास्त्र, पदविका अभ्यासक्रम) दरमहा रूपये ८२०/- दरमहा रूपये ५३०/-
   गट क (कला, विज्ञान, वाणिज्य मधील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम तसेच व्यवसायिक पदविका अभ्यासक्रम) दरमहा रूपये ८२०/- दरमहा रूपये ५३०/-
   गट ड (व्दितीय वर्षे व त्यानंतर पदवीपर्यंतचा अभ्यासक्रम) दरमहा रूपये ५७०/- दरमहा रूपये ३००/-
   गट इ (११ वी, १२ वी व पदवी प्रथम वर्षाचा अभ्यासक्रम) दरमहा रूपये ३८०/- दरमहा रूपये २३०/-
  • •वाचक भत्ता:- अभ्यासक्रमाचा गट मासिक रुपये
  • गट- अ, ब, क १००/-
  • गट-ड ७५/-
  • गट- इ ५०/-
  • •शैक्षणिक शुल्क :- मान्यता प्राप्त संस्थेचे / विद्यापिठाचे सक्तीच्या शैक्षणिक शुल्काची रक्कम
  • •टंकलेखन खर्च :- रु. ६००/- ( वार्षिक)
  • •अभ्यास दौरा खर्च :- रु. ५००/- ( वार्षिक)
  अर्ज करण्याची पद्धत : विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करणे.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर/उपनगर
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • शालांतपूर्व शिक्षण घेणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना.
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : शालांतपूर्व शिक्षण घेणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना.
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : राज्यशासन
  योजनेचा उद्देश : अपंग विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अंध, अंशत: अंध, कर्णबधिर, अस्थिवंग, मतिमंद, मानसिक आजार व कुष्ठरूग्ण अपंग विदयार्थी
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • •लाभार्थी इ.१ ली ते १० वी पर्यंत कोणत्याही इयत्तेमध्ये शिकणारा असावा. तसेच एका वर्गात एकापेक्षा जास्त वेळा नापास झालेला नसावा.
  • •अपंग विद्यार्थ्यांचे अपंग किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे.
  • •उत्पन्नाची अट नाही
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  अ. क्र. इयत्ता शिष्यवृत्तीचा दर
  १ ली ते ४ थी रु. १००/- दरमहा
  ५ वी ते ७ वी रु. १५०/- दरमहा
  ८ वी ते १० वी रु. २००/- दरमहा
  मतिमंद रु. १५० दरमहा
  अपंग कार्यशाळेतील प्रशिक्षणार्थी रु. ३००/- दरमहा
  अर्ज करण्याची पद्धत : विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करणे.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर/उपनगर
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : केंद्र पुरस्कृत योजना
  योजनेचा उद्देश : राज्यातील अपंग व्यक्तींना दरमहा निवृत्तीवेतन
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गातील अपंगांना लागू आहे.
  योजनेच्या प्रमुख अटी : दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नोंद असलेल्या अपंग लाभार्थ्यांपैकी फक्त १८ ते ६५ वर्षाखालील वयोगटातील ८०त्न हून जास्त अपंग असलेले किंवा एक किंवा एका पेक्षा जास्त अपंग असलेले किंवा बहू अपंग असलेले (दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंग असलेल) लाभार्थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत निवृत्तीवेतन मिळण्यास पात्र असतात. पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून रु.२००/- प्रतीमहा व राज्य शासनाकडून संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत रु.४००/- प्रतीमहा असे एकूण रु.६००/- प्रतीमहा निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय आहे.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : प्रतिमहा प्रतिलाभार्थी निवृत्तीवेतन रु.६००/- अदा करण्यात येते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय या ठिकाणी अर्ज करु शकतो
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • मुदत कर्ज योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना, सूक्ष्म वित्त पुरवठा, थेट कर्ज योजना
  अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : मुदत कर्ज योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना, सूक्ष्म वित्त पुरवठा, थेट कर्ज योजना
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : शासन वैयक्तिक थेट कर्ज योजना
  योजनेचा उद्देश : राष्ट्रीय महामंडळ (NHFDC) च्या मुदती कर्ज योजना व इतर योजना राज्यातील अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध व्हावे, समाजातील दुर्बल व दुर्लक्षित अपंगाच्या जीवनातील अंधकार दूर करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे या उद्देशाने स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अपंग प्रवर्गासाठी
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • १. लाभार्थी किमान ४०% अपंग असलेला असावा.
  • २. अर्जदाराचे वय १८ वर्षे व त्यापेक्षा जास्त असावे.
  • ३. अर्जदाराने निवडलेल्या व्यवसायाचे त्या अर्जदारास ज्ञान किंवा अनुभव असावा.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : अपंग व्यक्तींना अल्प व्याज दराने स्वयंरोजगारासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते.
  अर्ज करण्याची पद्धत : राज्यातील सर्व जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळामार्फत या महामंडळाचे कामकाज पाहण्यात येते जिल्हा कार्यालयात प्रत्यक्षरित्या कर्जाच्या ऑनलाईन अर्जाची विक्री व कर्ज वितरण करण्यात येत. अशा पध्दतीने कर्ज स्विकृती व मंजूरी बाबतची कार्यवाही सुरू आहे.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • •महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ, वांद्रे, मुंबई - ५१
  • दूरध्वनी क्रमांक - ०२२ - २६५९१६२०/२२ फेक्स ०२२ - २६५९१६२१
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
एकूण संकेतस्थळाला भेटी
एकूण संकेतस्थळाला भेटी