Government of Maharashtra

MAHA SCHEMES

logo

Shri Devendra Fadnavis Hon’ble Chief Minister

Housing Department

 • प्रधानमंत्री आवास योजना.
  अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : प्रधानमंत्री आवास योजना.
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय : क्र.प्रआयो 2015/प्र.क्र110/गृनिधो-2.दि. 9 डिसेंबर 2015.
  योजनेचा प्रकार : योजनेंतर्गत
  योजनेचा उद्देश : घरकुले उपलब्ध करण्याबाबत.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटकासाठी.
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
 • 1.स्वत:चे नावे पक्के घर 3भारतात कोठेही नसावे.
 • 2. वार्षिक उत्पन्न रुपये F लाख पेक्षा अधिक नसावे.
 • आवश्यक कागदपत्रे : वरील अटींबाबत स्वयंघोषित प्रमाणपत्रे.
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : घरकुल.
  अर्ज करण्याची पद्धत : नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थे मार्फत.
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : अंदाजे 2 ते 3 महिने.
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
 • संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था.
 • सहसचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय. दुरध्वनी क्र.22048350.सहसचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय. दुरध्वनी क्र.22048350.
 • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
Total Number of Visitors
Total Number of Visitors