Government of Maharashtra

MAHA SCHEMES

logo

Shri Devendra Fadnavis Hon’ble Chief Minister

Fisheries Department

 • मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे, व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामाबाबत विशेष कार्यक्रम (2515-1238)
  Sr. No. Scheme Detailed Information
  1. Name Of the Scheme: मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे, व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामाबाबत विशेष कार्यक्रम (2515-1238)
  2. Government resolution of the scheme:
  3 Funding by : राज्य शासनाच्या योजना
  4 Scheme Objective : राज्यातील ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधांच्या कामांना पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने ग्रामस्थांना अनेक अडचणींना तोंड दयावे लागते. यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून निधीची मागणी होत असते. ही बाब विचारात घेऊन मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामासाठी विशेष कार्यक्रम ही योजना शासनाने सन 2008-09 या वर्षापासून सुरु करण्यात आली आहे.
  5 Beneficiary Category:
  6 Eligibility Criteria:
  7 Documents Required :
  8 Benefits Provided: या योजनेंतर्गत खालील कामे विचारात घेण्यात येतात. गावांतर्गत रस्ते,गटारे, पाऊसपाणी निचरा (Storm water drainage ), दहनभूमी व दफनभूमीची सुधारणा करणे, संरक्षक भिंत, ग्राम पंचायत कार्यालय बांधकाम करणे, आठवडी बाजारासाठी सुविधा, गावामध्ये कचरा डेपोसाठी व प्राथमिक प्रक्रियेसाठी सुविधा, सार्वजनिक जागेत वृक्ष लागवड व त्यांचे संरक्षण, सामाजिक सभागृह/समाजमंदिर, सार्वजनिक शौचालय, रस्त्यावर पेव्हींग ब्लॉक्स बसविणे व अन्य मुलभूत सुविधा.
  Application Process : मा. लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेल्या कामाबाबतचे प्रस्ताव / मागणीपत्र शासन / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. यांचेकडे स्विकारण्यात येतात. शासन स्तरावर आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कडे प्राप्त झालेले सर्व प्रस्ताव विचारात घेऊन कामाच्या निकडीनुसार तसेच निधीच्या उपलब्धतेनुसार मंजूर करण्यात येतात.
  १० Expected processing Days :
  ११ Contact Details for Citizens :
  १२ Link For Online Application:
 • Reimbursement Of VAT On HSD
  Sr. No. Scheme Detailed Information
  1. Name Of the Scheme : Reimbursement Of VAT On HSD
  2 Government resolution of the scheme: Government letter No. Matsyavi-4625/(137)/ADF-14, Dated 14.01-1997.
  Funding by : State Level Scheme
  4. Scheme Objective : Value Added Tax (VAT) on Diesel oil for mechanised fishing boats is being reimbursed from April 2005 (In Mumbai area 35 % and out of Mumbai area 31 %).
  5 Beneficiary Category :
  Eligibility Criteria :
 • Ceiling limit of Diesel used (litres)
 • Fishing boat Daily Annual
  1 Cylinder 12 3600
  2 Cylinder 20 60000
  3 Cylinder 30 7500
  4 Cylinder 96 20160
  6 Cylinder 170 - 230 35,700
 • 1.Diesel quota is admissible as per criteria determined vide Government letter No. Matsyavi-4625/(137)/ADF-14, Dated 14.01-1997.
 • 2.Reimbursement amount is admissible within the ceiling limit prescribed / laid down per month per boat according to cylinder of that boat.
 • 3. Diesel quota will be lapsed if it is not purchased and used within the respective month.
 • 4.This scheme is admissible to the members of the Fisheries Co-operative Society registered in Maharashtra State.
 • 5.Diesel distribution register shall be maintained for availing diesel quota. Beneficiary shall have Smart Card.
 • Documents Required :
  Benefits Provided:
  Application Process:
  १० Expected processing Days:
  ११ Contact Details for Citizens:
  १२ Link For Online Application:
 • ग्रामपंचायतींच्या रस्त्यांवर सौर ऊर्जा पथ दिवे उभारणे.
  Sr. No. Scheme Detailed Information
  Name of the Scheme: ग्रामपंचायतींच्या रस्त्यांवर सौर ऊर्जा पथ दिवे उभारणे.
  Government Resolution of the scheme :
  Funding By : राज्ययोजना
  4 Scheme Objective : राज्यातील विजेची मागणी व पुरवठा यामधील तफावत पाहता अपारंपारिक उर्जेचा वापर करणे योग्य होणार असून राज्यातील ग्रामीण भागात सध्याचा विजेचा पुरवठा लक्षात घेता, ग्रामीण भागात पर्यावरण संतुलन प्रणित मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने अपारंपारिक स्त्रोतातून निर्मित विजेचा पुरवठा व्हावा या उद्देशाने ग्रामीण भागातील रस्त्यांवर सौर पथ दिवे खांब (Solar street light) उभारण्याची योजना सन 2010-2011 पासुन कार्यान्वित केली आहे. ही योजना राज्य शासन, केंद्र शासन व ग्रामपंचायतींच्या सहभागातून राबवावयाची आहे.
  Beneficiary Category :
  Eligibility Criteria :
  Documents Required :
  Benifits Provided: सौर उर्जा पथदिवे उभारणीकरीता प्रत्येक जिल्हयासाठी महाराष्ट्र उर्जा विकास अभिकरणाच्या दर करारपत्रकामध्ये समावेश असलेल्या एजन्सींची निवड केली जाते व जिल्हयांना ठरवून दिलेले उद्दिष्ट या एजन्सींकडून पूर्ण करून घेण्यात येते. त्यामध्ये संबंधीत उत्पादकाला पुरवठा, उभारणी, कार्यान्वयन व 5 वर्षांसाठी देखभाल दुरुस्तीच्या अटींचा समावेश आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदांमार्फत या सर्व अटी विचारात घेऊन संबंधीत ग्रामपंचायतींच्या रस्त्यांवर सौर पथदिव्यांची उभारणी केली जाते.
 • (रुपये लाखात)
 • अ.क्र. वर्ष अर्थसंकल्पिय तरतूद विभागाने जिल्हापरिषदांना वितरीत केलेले अनुदान
  1 2010-11 900.00 900.00
  2 2011-12 1000.00 850.00
  3 2012-13 1000.00 800.00
  Application Process: विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करणे.
  १० Expected Days for processing scheme :
  ११ Contact details for citizens :
  १२ Link for online application:
 • रा म वि म पुरुस्कृत योजना
  SR. NO. Scheme Detailed Information
  1. Name of the Scheme : रा म वि म पुरुस्कृत योजना
  Government Resolution for The Scheme :
  Funding By : जिल्हास्तरीय योजना
  4 Scheme Objective : महाराष्ट्रातील अनेक ग्रामपंचायतीची आर्थिक स्थिती समाधानकारक नसल्याने ग्रामपंचायत हद्दीतील रस्त्यावरील दिवाबत्तीची विज देयके भागविण्यासाठी ग्रामपंचायतीना 100% अनुदान देण्याचा शासनाने सन 1990 साली निर्णय घेतला आहे.
  Beneficiary Category :
  Eligibility Criiteria :
  Documents Required:
  Benefits Provided: वितरण: सन 2003 पुर्वी सदर अनुदान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना वितरीत करण्यात येत होते व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायतींना सदर अनुदान वितरीत करीत होते.सदर प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी सन 2003 पासून महाराष्ट्र राज्य विद्दुत महामंडळास ग्राम विकास विभागामार्फत अनुदान वितरीत करण्यात येते.
  Application Process:
  १० Expected Processing Days :
  ११ Contact Details for the Citizens:
  १२ Link for th Online Application:
 • Training Of Fisher Youths
 • A)Marine Training in Marine Fisheries, Navigarion and Marine Diesel Engine Maintainanaceand operation
 • SR. No. Scheme Detailed Information
  1 Name of th Scheeme : Training Of Fisher Youths
 • A)Marine Training in Marine Fisheries, Navigarion and Marine Diesel Engine Maintainanaceand operation :-
 • 2 Government resolution of the scheme:
  3 Funding by : District Level Scheme
  4 Scheme Objective: Maharashtra Government has established the six Fisheries Training Centers at Satpati, Vasai (Thane), Varsova,(Mumbai), Alibag (Raigad), Ratnagiri (Ratnagiri), Malvlan (Sindhudurg). These Fisheries Training Centers impart training in the operation of modern fishing gears and methods to augment marine fish production of the state and maintenance of marine diesel engines to the fishery youth.
  5 Beneficiary Category :
  6 Eligibility Criteria :
  • •1.Candidate shall be active fisherman.
  • •2.He shall have fishing experience for one year.
  • •3.The candidate shll be within and age group of 18 to 35 years.
  • •4. Candidate must produce School leaving certificate.
  • •5. Candidate shall have passed 4th class.
  • •6.Candidate shall have passed the swimming test.
  • •7.Candidate shall be sponsored by the Fisheries Co-Operative Society.
  Documents required :
  Benefits Provided :
  • •Duration of Training Course - Six months.
  • •No. of Training Terms - 2(1st January to 30th June)/( 1st July to 31st December)
  • •Capacity - 22 Trainee/term.
  • •Training fees charged - Rs.100/month for BPL Trainee.
  • Rs.450/month for APL Trainee.
  Application Process:
  १० Expected processing Days:
  ११ Contact Details for Citizens :
  १२ Link For Online Application :
 • Training Of Fisher Youths
 • B)Training given on payment of fees:-
 • Sr. No. Scheme Detailed Information
  1 Name of the Scheme : Training Of Fisher Youths
 • B)Training given on payment of fees
 • 2 Government resolution of the scheme: G.R. No. Matsya Aa/2002/Pra.Kra. 10/ADF-12, Dated 30-03-2002.
  3 Funding by District Level Scheme
  4 Scheme Objective: Nine short term fisheries training courses are commenced vide Agriculter and Animal Husbandry, Dairy Devlopment and Fishries Department’s G.R. No. Matsya Aa/2002/Pra.Kra. 10/ADF-12, Dated 30-03-2002.
  Training Course Duration (days) Fees (Rs.) Trainee Capacity Training Terms
  Marine Diesel Engine & it's Maintainance 30 750/- 25 2
  Navigation 30 1,000/- 25 2
  Public Aquarium Management 15 2,000/- 20 2
  Use of communication and fish finding equpments on fishing Boats 5 500/- 25 5
  Fresh Water Composite Fish Farming 10 1,000/- 20 2
  Fresh Water Prawn Farming 10 1,000/- 20 2
  Indian Major Carp Fish Seed Production 15 1,000/- 20 2
  Jitada & Tilapia Culture 10 1,000/- 20 2
  Aquarium Maintainance 5 250/- 15 5
  5 Beneficiary Category:
  6 Eligibility Criteria :
  7 Documents Required :
  8 Benefits Provided :
  9 Application Process :
  10 Expected processing Days :
  11 Contact Details for Citizens :
  १२ Link For Online Application:
 • Establishment Of Fish Seed Centers
  SR. No. Scheme Detailed Information of Scheme
  1 Name of the Scheme : Establishment Of Fish Seed Centers
  2 Government resolution of the scheme:
  3 Funding By : District Level Scheme
  4 Scheme Objective : The department has established Forty-two fish seed production centers out of which 28 centers are facilitated with Chinese Circular Hatcheries, to make available Indian Major Carp and Common Carp quality fish seed to pisciculturist of the state. Fish seed is made available at reasonable rates from these centers.
  Species Spawn Fry Semi-Fingerling Fingerling
  Size in mm> 8 -12 > 20 - 25 > 25 - 50 > 50 above >
  Rate> Per Thousand > Per Thousand > Per Thousand > Per Thousand >
  Indian Major Carp mixed / Mirgal / Cyprinus > 12.50 75.00 200.00 400.00
  Rohu> 15.00 100.00 225.00 500.00
  Catla /Grass Carp / Silver Carp > 20.00 125.00 250.00 600.00
  Number per bag > 20,000 2000 500 250
  Packing cost per bag> 10 10 10 10
  5 Beneficiary Category:
  6 Eligibility Criteria:
  • •Pisciculturist shall register their fish seed demand with fish seed centre or Assistant Commissioner of Fisheries of the respective district.
  • •Pisciculturist shall own or shall take tank on lease.
  7 Documents Required :
  8 Benefits Provided:
  • •Fish seed will be made available in proportion to water spread area of the tank.
  • •Fish seed will supplied as per availability and on first come first serve basis.
  • •After fulfillment of the fish seed requirement of pisciculturists from the concern district, fish seed will supplied to the pisciculturists from other district on recommendation of the Assistant Commissioner of Fisheries of that district.
  9 Application Process:
  10 Expected processing Days:
  11 Contact Details for Citizens:
  12 Link For Online Application:
 • Fish Farming In Impounded Waters
  Sr. No. Scheme Detailed Information of the scheme
  1 Name Of the Scheme : Fish Farming In Impounded Waters
  2 Government resolution of the scheme:
  3 Funding by: District Level Scheme
  4 Scheme Objective :
  • Fishing rights of newly constructed irrigation tanks and reservoirs are handover to the Department of Fisheries by Irrigation Department for the development of pisciculture. Such virgin tanks are stocked by the government for first five years as per the directives of the government. The revised departmental stocking policy is determined by Government Resolution No. Matsyvi-2410/527/Pra.Kra.104/10/ADF-13, dated 18.09.2010 under this scheme as below:
  • • For first two years tank is stocked 100 % of the optimum stocking capacity.
  • • For 3rd, 4th and 5th year tank is stocked 75 %, 50 % and 25 % of the optimum stocking capacity respectively.
  • The State Government policy for transfer fishing rights of all tanks constructed by Irrigation department to the Fisheries department has come into effect since 1966. This policy has put into practice to generate employment through development of pisciculture in the Irrigation Tanks and Reservoirs by the local Fisheries Co-operative Societies. This policy for transfer of fishing rights of all tanks constructed by Irrigation department to the Fisheries Department is determined by following Government Resolution.
  • • Government Resolution Irrigation and Power Department Resolution No. FIS/ 1063/7712-I(3), Dated 26.04.1966.
  • • Government Resolution Agriculture and ADF Department Resolution No. Matsyvi-1269/14183/CR-132/ADF-13, Dated 06.04.2000.
  • • Government Resolution Irrigation Department No. Sankirn-2003/13/(400103)/ Jsannee, Dated 20.01.2004.
  • Rate optimum fish seed stocking is decided by the Government Resolution Agriculture and ADF Department No. Matsyvi-1199/20/Pra.Kra.8/ADF-13, Dated 15.10.2001 which is given bellow –
  • Water Spread Area (Ha) Optimum Fish Seed Stocking (Lakh)
   0-20 5000/ha.
   20-60 1.00 lakh + 2000/ha for area above 20 ha.
   60-300 1.80 lakh + 1000/ha for area above 60 ha.
   300-1300 4.20 lakh + 500/ha for area above 300 ha.
   1300-5000 9.20 lakh + 500/ha for area above 1300 ha.
   Above 5000 27.7 lakh + 500/ha. for area above 5000 ha.
  5 Beneficiary Category :
  6 Eligibility Criteria:
  • • Stocking should be done in the presence of Gram Dakshata Samitee.
  • • No departmental stocking will be carried out in the tank leased by open bid to private entrepreneur.
  7 Documents Required:
  8 Benefits Provided :
  9 Application Process:
  10 Expected processing Days:
  11 Contact Details for Citizens
  12 Link For Online Application
 • Concession In Electricity Bill For Ice Factories And Cold Storages Of Fisheries Co-Operatives
  Scheme Detailed Information
  1. Name of the Scheme : Concession In Electricity Bill For Ice Factories And Cold Storages Of Fisheries Co-Operatives
  2 Government resolution of the scheme
  3 Funding by District Level Scheme
  4 Scheme Objective : It is imperative to preserve fish in ice or in cold- storage as it is highly perishable food commodity. The ice factories & cold storages are managed by fisheries co-operative societies. Day by day it is becoming a costly affair to manage the ice factories & cold storages. Hence concession is accorded to Fisheries Co-operative Societies at the rate of 40 paisa per unit .The reimbursement according to use of electricity is paid directly to MSEB on behalf of Fisheries Co-operative Societies by State Government.
  Beneficiary Category
  6 Eligibility Criteria
  7 Documents Required
  8 Benefits Provided
  9 Application Process
  10 Application Process:
  11 Contact Details for Citizens:
  12 Link For Online Application
 • Providing Infrastructure Facilities On Fish Landing Centers - Crash Program
  Sr. No. Scheme Detailed Information
  1 Name of the Scheme : Providing Infrastructure Facilities On Fish Landing Centers - Crash Program
  2 Government resolution of the scheme:
  3 Funding by District Level Scheme
  4 Scheme Objective: Under this scheme / programme following infrastructural facilities/ works up to the estimated cost of Rs. 5.00 lakhs are provided at fish landing centers. These construction works are being carried out by Harbour Division.
  5 Beneficiary Category
  6 Eligibility Criteria:
  • • Proposal for the required work is necessary by concerned Fisheries co-operative society.
  • • The concerned Fisheries co-operative society shall pass the resolution to maintain and repair the handed over infrastructure facilities.
  7 Documents Required:
  Benefits Provided :
  • Under this scheme, following benefits are provided:
  • • Ramps for landing the fishing boats.
  • • Fish drying platforms.
  • • Open shades.
  • • Approach Roads.
  • • Drinking water facility.
  • • Toilet blocks.
  • • Removal of rocks in navigational channels of fishing boats.
  • • Guiding poles.
  9 Application Process :
  10 Expected processing Days :
  11 Contact Details for Citizens
  12 Link For Online Application :
 • Development Of Fisheries Co-Operatives Societies
  Sr. No. Scheme Detailed Information
  1 Name Of the Scheme: Development Of Fisheries Co-Operatives Societies
  2 Government resolution of the scheme:
  3 Funding by District Level Scheme
  4 Scheme Objective: To uplift the socioeconomic conditions and strengthen the Fisheries Co-operative Societies assistance is provided to the Fisheries Co-operatives.
  5 Beneficiary Category :
  6 Eligibility Criteria :
  7 Documents Required :
  8 Benefits Provided :
  • • Managerial subsidy of Rs.5000/- is awarded to groups sponsored Primary Fisheries Co-operative society in descending order for five years.
  • • Managerial subsidy of Rs.1800/- is awarded to Primary Fisheries Co-operative society which are not groups sponsored descending order for five years
  • • Managerial subsidy of Rs.2000/- is awarded to Primary Fisheries Co-operative society descending order for five years.
  • • Managerial subsidy of Rs.12500/- is awarded to District & Regional Fisheries Federation descending order for five years.
  • • Fisheries co-operative societies are awarded Managerial Share Capital amounting Rs.10,000/- or limited to 3 times of concerned societies share capital.
  9 Application Process :
  10 Expected processing Days :
  11 Contact Details for Citizens :
  12 Link For Online Application
 • Assistance On Purchase Of Fishery Requisites
  Sr. No. Scheme Detailed Information
  Name Of the Scheme: Assistance On Purchase Of Fishery Requisites
  Government resolution of the scheme :
  Funding by: District Level Scheme
  4 Scheme Objective:
  • A) Assistance For Purchase Of Twine And Nets :-
  • Assistance in the form of subsidy is provided to fishermen members through concerned fisheries co-operative society on the purchase of fishing nets and twine at concessional rates
  5 Beneficiary Category:
  6 Eligibility Criteria:
  • • Beneficiary should be below poverty line or from low income group.
  • • Beneficiary should be active fisherman.
  • • Age limit - 18 to 50 years.
  • • Beneficiary should be member of Fisheries Co-operative Society.
  • • Institutional Finance is essential.
  7 Documents Required :
  8 Benefits Provided : B) Assistance On The Rampan (Shore Seine) Twine To Rampan Fishermen :-
  Item Subsidy % Limit
  नायलॉन सुत १५ रापण संघाच्या प्रत्येक सभासदाला प्रतिवर्ष ३० किलो
  Nylon Twine 15 Per Member of Rampan (Shore seine) Federation 30 Kg/per year
  Monofilament 15 Per Member of Rampan (Shore seine) Federation 30 Kg/per year
  Readymade Nets 15 Per Member of Rampan (Shore seine) Federation 30 Kg/per year
  • C) Subsidy On Construction Of Non-Mechanised Boat To Fishermen :-
  • 1. Fishermen In Marine Sector :- Economically weak fishermen are awarded an amount equal to 50% of the construction cost of boat up to 10 Ton capacity or Rs. 60,000/- whichever is less. The amount of difference between the prevailing interest rate of the concerned financial institute and the 4% is awarded as interest subsidy if the loan is repaid in schedule period.
  • 2. Fishermen In Inland Sector :- Economically weak fishermen are awarded an amount equal to 50% of the construction cost of boat or Rs. 3000/- whichever is less.
  9 Application Process:
  10 Expected processing Days
  11 Contact Details for Citizens :
  12 Link For Online Application
 • Reimbursement Of VAT On HSD
  Sr. No. Scheme Detailed Information
  1. Name Of the Scheme: Reimbursement Of VAT On HSD
  Government resolution of the scheme Government letter No. Matsyavi-4625/(137)/ADF-14, Dated 14.01-1997.
  Funding by District Level Scheme
  4 Scheme Objective : Value Added Tax (VAT) on Diesel oil for mechanised fishing boats is being reimbursed from April 2005 (In Mumbai area 35 % and out of Mumbai area 31 %).
  5 Beneficiary Category
  6 Eligibility Criteria:
  • • Diesel quota is admissible as per criteria determined vide Government letter No. Matsyavi-4625/(137)/ADF-14, Dated 14.01-1997.
  • • Reimbursement amount is admissible within the ceiling limit prescribed / laid down per month per boat according to cylinder of that boat.
  • • Diesel quota will be lapsed if it is not purchased and used within the respective month.
  • • This scheme is admissible to the members of the Fisheries Co-operative Society registered in Maharashtra State.
  • • Diesel distribution register shall be maintained for availing diesel quota.
  • • Beneficiary shall have Smart Card.
  7 Documents Required:
  8 Benefits Provided:
 • The ceiling limit is as follows :-
 • Fishing boat Ceiling limit of Diesel used (litres) (Daily) Ceiling limit of Diesel used (litres) (Annual)
  1 Cylinder 12 3,600.
  मोनाफिलामेंट १५ रापण संघाच्या प्रत्येक सभासदाला प्रतिवर्ष ३० किलो
  2 Cylinder 20 6,000.
  3 Cylinder 30 7,500.
  4 Cylinder 96 20,160.
  6 Cylinder 170-230 35,700.
  9 Application Process:
  10 Expected processing Days
  11 Contact Details for Citizens:
  12 Link For Online Application
 • बिगर यांत्रिक नौकांना बाह्य व आंतर इंजिन बसविण्यासाठी अर्थसहाय्य - ५० टक्के केंद्र पुरस्कृत
  Sr. No. Scheme Detailed Information
  1 Name of the Scheme: बिगर यांत्रिक नौकांना बाह्य व आंतर इंजिन बसविण्यासाठी अर्थसहाय्य - ५० टक्के केंद्र पुरस्कृत
  Government resolution of the scheme:
  3 Funding by District level Scheme
  4 Scheme Objective
  • पारंपारिक पद्घतीने मासेमारी करणारा लहान मच्छिमार आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असून अशा मच्छिमारांना समूद्रात ५ वाव खोलीपर्यंत मासेमारी सुलभतेने करण्यासाठी, मासेमारीसाठी जाण्यायेण्याचा वेळ व श्रम वाचून मासेमारीस अधिक वेळ मिळावा व पकडलेली मासळी त्वरीत किनार्यावर आणून त्यांचे उत्पन्नात वाढ व्हावी हा या योजनेचा उद्देश आहे.
  • तसेच खाडीतील निमखारे पाण्यांतील मच्छिमार, व गोड्या पाण्यातील मत्स्यसंवर्धक व त्यांच्या मच्छिमार सहकारी संस्थांनाही लहान नाकांवर बाह्य इंजिन बसवून जलाशयात मासेमारी किफायतशिरपणे करता यावी या उद्देशाने परंपरागत मच्छिमारांसाठी हि योजना शासनाने आमलात आणली आहे.
  5 Beneficiary Category:
  6 Eligibility Criteria:
  7 Documents Required:
  8 Benefits Provided:
  9 Application Process:
  10 Expected processing Days
  11 Contact Details for Citizens:
  12 Link For Online Application:
 • Establishment Of Fish Farmers Development Agency - CSS
  1. Name of the scheme: Establishment Of Fish Farmers Development Agency - CSS
  Government resolution of the scheme
  Funding by: District level Scheme
  4 Scheme Objective Fish Farmers Development Agencies have been established to increase fresh water fish/prawn production by adopting modern techniques of intensive fish/prawn culture, in selected ponds & tanks, by imparting training to selected fish farmers and financial assistance is also made available to selected fish farmers. Fish farmers Development Agencies also co-ordinate production and sale of fish.
  5 Beneficiary Category
  6 Eligibility Criteria
  7 Documents Required
  8 Benefits Provided Schemes implemented by Fish Farmers Development Agencies.
  Item Rate (Rs.) Unit Limit Remarks
  Construction of new ponds and tanks 60,000/- Ha. 5 -
  Construction of new ponds and tanks 75,000/- Ha. 5 S.C./S.T. beneficiary.
  Construction of new ponds and tanks 80,000/- Ha. 5 Hilly Area
  Construction of new ponds and tanks 1,00,000/- Ha. 5 5 S.C./S.T. beneficiaries from Hilly area
  Reclamation - Renovation of ponds/tanks 15,000/- Ha. 5 -
  Reclamation - Renovation of ponds/tanks 18,000/- Ha. 5 S.C./S.T. beneficiary
  Fin fish culture – cost of first year inputs 10,000/- Ha. 5 -
  Fin fish culture – cost of first year inputs 12,500/- Ha. 5 S.C./S.T. beneficiary
  Fresh water Fish seed Hatchery 1,20,000/- No. 1 For the construction of Hatchery with capacity of 10 million fry/year production
  Fresh water Fish seed Hatchery 1,60,000/- No. 1 For the construction of Hatchery with capacity of 10 million fry/year production to SC/ST beneficiary
  Fish Feed Units 1,50,000/- No. 1 -
  Establishment of Fresh Water prawn seed hatchery 2,40,000/- No. 1 For a small Hatchery with production capacity of 5 to 10 million prawn seed per year
  Setting up of Integrated units including Hatchery for ornamental fishes 1,50,000/- No. 1 -
  9 Application Process
  10 Expected processing Days
  11 Contact Details for Citizens
  12 Link For Online Application
 • निमखारे पाण्यांतील मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणांची स्थापना - ७५ टक्के केंद्र पुरस्कृत
  अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : निमखारे पाण्यांतील मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणांची स्थापना - ७५ टक्के केंद्र पुरस्कृत
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : जिल्हास्तरीय योजना
  4 योजनेचा उद्देश : निमखारे पाण्याखालिल क्षेत्र विकसित करुन निमखारे पाण्याखालिल तलाव सघन मत्स्यसंवर्धनाखाली आणणे, मच्छिमारांना प्रशिक्षित करून मत्स्योत्पादन वाढविणे व मत्स्यसंवर्धनाच्या बाबींवर अर्थसहाय उपलब्ध करून देणे तसेच मत्स्योत्पादन ते मत्स्यविक्री यांत समन्वय साधणे या उद्देशाने प्रत्येक सागरी जिल्ह्यामध्ये निमखारे पाण्यांतील मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणांची स्थापना कण्यात आलेली आहे. यंत्रणेमार्फत कोळंबी संवर्धकांना जागेची निवड करण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण मेळावे, चर्चासत्राद्वारे प्रगत तंत्र सामान्य लाभार्थी पर्यंत पोचविण्याचे कार्य केले जाते. तसेच कोळंबी संवर्धन प्रकल्पासाठी बँकेकडून कर्ज मिळविण्यासठी शिफारस केली जाते. सागरी जिल्ह्यामध्ये प्रस्तुत यंत्रणेमार्फतच मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणे मार्फत राबविण्यात येणारे भुजल क्षेत्रासाठीचे कार्यक्रम राबविण्यात येतात.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
  योजनेच्या प्रमुख अटी : तटीय जलकृषी प्राधिकरण अधिनियम २००५ मधिल तरतूदींचे आधिन राहून तलाव बांधकाम करणे बंधनकारक आहे.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : मत्स्यसंवर्धन विकास यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येणा-या योजना.
  बाब दर परिमाण मर्यादा अभिप्राय
  तलाव बांधकाम (निमखारे) ६०,०००/- हेक्टर 2 -
  ७५,०००/- हेक्टर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीस
  तलावाचे नुतनिकरण १५,०००/- हेक्टर -
  १८,०००/- हेक्टर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीस
  अर्ज करण्याची पद्धत :
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • Fishermen Development Rebate On HSD Oil - CSS
  Sr. No Scheme Detailed Information
  1 Name Of the Scheme : Fishermen Development Rebate On HSD Oil - CSS
  Government resolution of the scheme
  Funding by District Level Scheme
  4 Scheme Objective Concession @ Rs. 1.50 / liter is provided to Fisherman on Diesel oil used for fishing boats. Admissible diesel limit for fishing boats.
  5 Beneficiary Category
  6 Eligibility Criteria
  • • Fishing boat owner should be BPL.
  • • The fishing boats obeying Maharashtra Marine Fishing Regulation Act 1981 are eligible for benefits of this scheme.
  • • The fishing boats fishing in the fishing Ban period are not eligible to avail benefits of this scheme.
  • • Fishing boats constructed up to 9th five years plan and boats of length less than 20 meters are eligible to avail benefits of this scheme.
  • • Boat shall be registered as fishing boat.
  • • Diesel shall be purchased only in the Diesel pumps approved by Fisheries Department.
  • • Subsidy amount will be credited to the loan account of the group in case of N.C.D.C. boat.
  7 Documents Required
  8 Benefits Provided Limitation of use of diesel for fishing boats are as follows :-
  Fishing boats Admissible diesel limit – in iters (Per Day) Admissible diesel limit – in iters (Annual)
  1 Cylinder 12 3600.
  2 Cylinder 20 6000
  3 Cylinder 30 7500
  4 Cylinder 96 20,160
  6 Cylinder 170-230 35,700
  9 Application Process
  10 Expected processing Days
  11 Contact Details for Citizens
  12 Link For Online Application
 • मच्छिमार नौकांचे यांत्रिकीकरण व नौकांमध्ये सुधारणा - रा.स.वि.नि. पुरस्कृत योजना
  अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : मच्छिमार नौकांचे यांत्रिकीकरण व नौकांमध्ये सुधारणा - रा.स.वि.नि. पुरस्कृत योजना
  योजनेची माहिती :
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : जिल्हास्तरीय योजना
  4 योजनेचा उद्देश :
  • •७ ते १० मच्छिामार सद्स्यांचे गटास मच्छिमार सहकरी संस्थेमार्फत यांत्रिक नौका बांधण्यासाठी आर्थसहाय्य.
  • •नौका बांधकामात नौका, इंजिन, विंच, जिवरक्षक साधने, डिझेल व पाण्याची टाकी, शितकप्पे व ईलेक्ट्रॉनिक यंत्रसामुग्री यांचा समावेश.
  • •सर्वसाधारण नौका - लांब - 4८’, पठाण - ३६’, रुंद - १८’ व खोल - ०८’.
  • •मध्यम आकाराची नौका - लांब - ६०’, पठाण - 4३’, रुंद - २५’ व खोल - १०’.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1. ७ ते १० क्रियाशिल मच्छिमार सदस्यांचा गट आवश्यक.
  • 2. गट सदस्य १८ ते 4८ वयोमर्यादेत असावेत.
  • 3. एक सदस्य प्रशिक्षित असावा.
  • 4. गट सदस्य मच्छिमार सहकारी संस्थेचे सभासद असावेत.
  • 5. गट सदस्यांनी यापूर्वी सदर योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
  • 6. गट पुरस्कृत करणा-या मच्छिमार सहकारी संस्थेची वसुली ७५ % असावी.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  अर्ज करण्याची पद्धत :
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
 • मासळीचे सुरक्षण, वाहतूक व पणन - रा.स.वि.नि. पुरस्कृत योजना
  अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
  योजनेचे नाव : मासळीचे सुरक्षण, वाहतूक व पणन - रा.स.वि.नि. पुरस्कृत योजना
  योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  योजनेचा प्रकार : जिल्हास्तरीय योजना
  4 योजनेचा उद्देश : मासळी हि नाशिवंत वस्तू असल्याने ती खराब न होता जलद बाजारपेठेत जावी, तिला वाजवी किंमत मिळावी यासाठी मच्छिमार सहकारी संस्थांस अर्थसहाय्य. मासळी / बर्फ वाहतूकीसाठी ट्रक, डिझेल वाहतूकीसाठी टंॅकर खरेदीसाठी मच्छिमार सहकारी संस्थांस अर्थसहाय्य.
  योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
  योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1. संस्था थकबाकीदार नसावी.
  • 2. मच्छिमार सहकारी संस्थेची वसुली ७५ % असावी.
  • 3. मच्छिमार सहकारी संस्थेची वार्षीक उलाढाल १० लाखांचे वर असावी.
  • 4. बर्फकारखाना / शितगृह बांधण्यासाठी संस्थेकडे स्वतची अथवा दिर्घ भाडेपट्ट्याची जागा असावी.
  • 5. बर्फकारखाना / शितगृह बांधण्यासाठी मुलभूत सुविधा विज, पाणी व रस्ता उपलब्ध असाव्यात.
  आवश्यक कागदपत्रे :
  दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  अर्थसहाय्य ट्रक/डिझेल टंकर बर्फकारखाना/शितगृह
  राज्य शासन - खास विमोचक भाग भांडवल १० % १० %
  रा.स.वि.नि.- कर्ज ५० % ५५ %
  भाग भांडवल १५ % ०५ %
  खास विमोचक भाग भांडवल - २० %
  संस्थेची गुंतवणूक १० % १० %
  अर्ज करण्याची पद्धत :
  १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
Total Number of Visitors
Total Number of Visitors